Institucionální zajištění

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Gestorem řízení a koordinace všech činností souvisejících s přípravou na zavedení eura v České republice je Ministerstvo financí. Ministr financí jako člen vlády komplexně odpovídá za řádný průběh příprav. O podobě institucionálního zázemí technických příprav na zavedení eura vláda rozhodla v listopadu 2005 v materiálu Institucionální zajištění zavedení eura v České republice.

Centrálním pracovním orgánem pro koordinaci technických příprav na zavedení eura v ČR je Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR. Jejím hlavním úkolem je dohlížet na realizaci opatření schváleného Národního plánu zavedení eura v ČR. NKS má charakter mezirezortního expertního výboru, jehož členy jsou zástupci významných státních institucí. Ve stávajícím složení jsou zastoupeny Ministerstvo financí, Česká národní banka, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra.

V čele NKS stojí předseda, jímž je vládou jmenovaný národní koordinátor pro zavedení eura v ČR. Národní koordinátor zejména řídí jednání NKS, prezentuje na veřejnosti stanoviska zaujatá NKS, vymáhá plnění úkolů a informuje vládu o stavu připrav na zavedení eura v ČR.

Národní koordinační skupina zřizuje pracovní skupiny NKS, jejichž úkolem je navrhovat řešení konkrétních odborných problémů vyplývajících z plnění Národního plánu zavedení eura. Dle svého zaměření se do činnosti pracovních skupin mohou zapojovat zástupci institucí veřejného i soukromého sektoru. Každá pracovní skupina má svého gestora, jímž je instituce vybraného člena NKS. Gestor je povinen zajistit potřebné podmínky pro výkon činnosti své pracovní skupiny a pro efektivní plnění jejích úkolů.

Z rozhodnutí NKS byly pod gescí příslušných institucí zřízeny následující pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro finanční sektor (gestor Česká národní banka)
  • Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele (gestor Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu (gestor Ministerstvo financí)
  • Pracovní skupina pro legislativu (gestor Ministerstvo spravedlnosti)
  • Pracovní skupina pro informatiku a statistiku (gestor Ministerstvo vnitra)
  • Pracovní skupina pro komunikaci (gestor Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou)

 
Pro zajištění organizačního a administrativního zázemí NKS byl na ministerstvu financí zřízen Organizační výbor NKS. Vedle podpory a koordinace aktivit NKS, národního koordinátora i pracovních skupin se tento útvar věnuje shromažďování a distribuci informací o praktických aspektech zavádění eura v jiných členských státech Evropské unie. Aktivně se též podílí na přípravě metodických textů.

 

organizační a administrativní zázemí NKS