Ostatní dokumenty

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Volba scénáře zavedení eura v České republice
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 25. října 2006 č. 1200.

Dokument obsahuje popis tří možných variant přijetí eura:

  • Scénář s využitím přechodného období čili tzv. madridský scénář.
  • Scénář jednorázového přechodu na euro čili tzv. velký třesk (Big Bang).
  • Scénář s obdobím postupného zrušení (Phasing-Out).

Všech šest pracovních skupin NKS doporučilo variantu jednorázového přechodu na euro, který spočívá v jednorázovém a současném zavedení eura v bezhotovostním a hotovostním platebním styku. Vláda doporučenou variantu schválila.

 

 

Institucionální zajištění zavedení eura v České republice
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510.

Materiál vymezuje základní rámec organizačně procesních aspektů zavedení eura. Centrálním koordinačním a řídícím orgánem se stává Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS). V čele NKS stojí vládou jmenovaný národní koordinátor pro zavedení eura v ČR. Členy NKS jsou zástupci relevantních resortů, profesních sdružení a spotřebitelských organizací. Mezi hlavní úkoly NKS náleží ustavení a metodické vedení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti příprav, příprava Národního plánu zavedení eura v ČR a následné zajištění jeho implementace.

 

 

Kurzový mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium
Informace pro vládu ČR ze dne 15. července 2003, vláda ČR vzala na vědomí dne 21. července 2003.

Materiál zpracovaný Českou národní bankou vymezuje pozici České republiky vůči účasti české koruny v mechanismu ERM II jako jednoho z maastrichtských konvergenčních kritérií. Dokument seznamuje se základními vlastnostmi ERM II, diskutuje přínosy a rizika zapojení do tohoto mechanismu a dále popisuje institucionální aspekty přistoupení k jednotné měně euro. Vyústěním tohoto materiálu je přesvědčení, že na účast v mechanismu ERM II je nutno pohlížet pouze jako na bránu umožňující přistoupení k eurozóně a nikoli jako na kurzové uspořádání přispívající k makroekonomické stabilitě. V důsledku toho ČNB nedoporučuje setrvávat v mechanismu ERM II déle než povinné minimálně dvouleté období.