Hlavní principy

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekZavedení eura v členské zemi EU se řídí příslušnými normami evropského práva. Cenné jsou i praktické zkušenosti se zaváděním eura v jiných státech eurozóny. To obojí, zákonná úprava a osvědčené postupy, se odráží ve formulaci důležitých principů, jimiž se bude řídit přechod na jednotnou měnu v České republice.


KONTINUITA PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ

Zavedení eura nesmí ovlivnit platnost již existujících smluv a dalších právních nástrojů (právních předpisů, správních aktů, soudních rozhodnutí, právních úkonů aj.). Zachována tím bude právní jistota, že zánik české koruny a přechod na euro nebude mít za následek změnu jakékoliv podmínky smlouvy nebo jiného právního nástroje, nebude přípustným důvodem k osvobození od dluhu, ani neposkytne smluvní straně důvod k jednostranné změně smlouvy nebo k jejímu vypovězení.

Zásada kontinuity dále zajišťuje, že veškeré právní nástroje, které obsahují údaje v českých korunách, zůstanou po zavedení eura nadále platné a v nich uvedené korunové hodnoty se budou považovat za hodnoty v eurech podle oficiálního přepočítacího koeficientu. V případě smluv s pevnou úrokovou sazbou nebude zavedení eura důvodem ke změně nominální úrokové sazby splatné dlužníkem.

Zavedením eura současně nebude dotčena zásada smluvní volnosti. V souvislosti s přechodem na novou měnu mohou smluvní strany měnit smluvní podmínky, avšak pouze na základě vzájemného souhlasu.


CENOVÁ NEUTRALITA A NEPOŠKOZENÍ OBČANA

Přepočet veškerých cen a peněžních částek musí být prováděn výlučně za použití neodvolatelně stanoveného přepočítacího koeficientu a v plném souladu s platnými pravidly zaokrouhlování. Respektováním uvedené zásady bude dosaženo, že zavedení eura bude mít neutrální dopad na všechny zúčastněné subjekty.

Vynutí-li si přepočty peněžních částek zarovnávání výsledných hodnot, potom takovýto odklon od zásady cenové neutrality musí být spojen s dodržením zásady nepoškození subjektů soukromého sektoru. V peněžních vztazích soukromého a veřejného sektoru proto u částek stanovujících plnění soukromých subjektů ve prospěch veřejného sektoru (daně, odvody, poplatky aj.) se může na základě zvláštního právního předpisu uplatnit zarovnávání pouze směrem dolů. Naopak u plnění veřejného sektoru vůči soukromým subjektům (vratky daní, sociální podpory aj.) lze použít zarovnávání pouze směrem nahoru. Uvedená forma zvýhodnění soukromých subjektů se nemusí vztahovat na platby, které vznikají z titulu porušení platných právních předpisů (pokuty, penále a jiné platby sankčního charakteru).

Odklon od pravidel přepočtu a zaokrouhlování na vyšší jednotky budou moci v rámci zachování smluvní volnosti provádět i obchodníci. Výhradně však tak budou moci činit jen ve prospěch občana.


OCHRANA SPOTŘEBITELE

V souvislosti se zavedením eura bude podniknuta řada opatření na ochranu spotřebitele. Jejich cílem bude usnadnit občanům přivykání si na novou měnu, a to zejména v oblasti nákupů zboží a služeb, kde hrozí počáteční dezorientace zákazníků i zneužití zavedení eura k neodůvodněnému zvyšování cen. Přijata budou také opatření zamezující vnímané inflaci. Takto se označuje jev, kdy spotřebitelé mají subjektivní pocit všeobecného růstu cen, který však neodpovídá oficiálním statistickým údajům.

Hlavními nástroji na ochranu spotřebitele v době zavádění eura jsou důsledná kontrola pravidel přepočtu a duálního označování cen, častější sledování cenového vývoje u běžně nakupovaných položek, podpora etického chování obchodníků.


VĚCNÁ A FINANČNÍ ODPOVĚDNOST

Každý subjekt veřejného a soukromého sektoru bude odpovědný za svou organizační přípravu přechodu na euro, a to včetně přizpůsobení informačních a jiných systémů, které spravuje. Náklady subjektů soukromého sektoru vyvolané přípravou na zavedení eura nebudou kompenzovány z veřejných zdrojů. Rolí státu bude poskytnout všem subjektům jasné a včasné informace a doporučení pro organizaci přechodu na euro, aby byla zajištěna minimalizace celkových nákladů.