Komunikační kampaň

Vydáno

Motivový obrázekVýznamnou roli v procesu zavádění eura bude sehrávat komunikace s veřejností. Jejím účelem bude zajistit, aby každý občan České republiky v každé své společenské roli byl korektně, v dostatečném rozsahu a ve správný čas informován. Základní cíle, nástroje, fázování i institucionální zabezpečení komunikační kampaně k euru budou obsaženy v dokumentu, který schválí vláda ČR.


CÍLOVÉ A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SKUPINY

Hlavní pozornost komunikační kampaně bude zaměřena na širokou veřejnost, které budou předávány informace o praktických aspektech přechodu na společnou evropskou měnu. Specifické přístupy budou voleny vůči skupinám osob, které se vymezují odlišným rozsahem a obsahem sdělovaných informací a také intenzitou projevovaného zájmu o problematiku eura. Vedle široké veřejnosti proto vhodným způsobem budou oslovovány následující cílové skupiny:

 • Citlivé skupiny. Do této kategorie se řadí senioři, osoby s tělesným postižením, dlouhodobě nemocní, vězni, romská menšina či lidé s nižším stupněm vzdělání. Tyto skupiny buď mají objektivně ztížený přístup k některým informačním kanálům nebo projevují menší zájem o aktuální společenské dění.
 • Národnostní menšiny. Jejich nevýhodou bývá nižší míra integrace do české společnosti převážně v důsledku jazykové bariéry.
 • Živnostníci a malé podniky. Zranitelnost těchto subjektů pramení z jejich sklonu k zanedbávání včasných příprav a z velkého náporu na tento sektor v prvních dnech zavedení eura.

Nezastupitelnou roli v průběhu komunikační kampaně budou sehrávat i tzv. zprostředkovatelé či multiplikátoři informací. Jedná se o specifické skupiny osob, jež mají schopnost věrohodně oslovit konkrétní cílové skupiny a snadno jim předávat potřebné informace. Aby mohli dobře plnit svoji roli, musejí být sami v potřebné míře vybaveni včasnými a nezkreslenými informacemi. Do komunikační kampaně budou zapojeni následující zprostředkovatelé informací:

 • Média v audiovizuální, tištěné a elektronické formě.
 • Profesní a odborná sdružení.
 • Členové zastupitelstva obcí a další představitelé územních samosprávných celků.
 • Velké podniky a banky.
 • Učitelé v denním kontaktu se školní mládeží.
 • Skupiny školní mládeže a studentů plnící funkci zprostředkovatele vůči rodičům a prarodičům.
 • Sociální a terénní pracovníci, kteří jsou v denním kontaktu s citlivými skupinami.
 • Významné osobnosti z oblasti politiky, vědy a výzkumu, sportu a kultury.

NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ

Komunikační kampaň bude využívat a kombinovat vhodné komunikační nástroje, aby efektivně plnila svůj základní cíl, jímž je poskytovat informace o přechodu na novou měnu v dostatečném rozsahu, včas, vhodnou formou a s vynaložením přiměřených nákladů. Volba komunikačních nástrojů bude respektovat skutečnost, že různé cílové skupiny obyvatel jsou dosažitelné různými komunikačními kanály a prostřednictvím různých zprostředkovatelů informací. Z pestré škály plánovaných komunikačních aktivit lze například jmenovat:

 • Spolupráce se zástupci médií. Úloha médií při šíření informací o euru bude nezastupitelná. Média sama proto musí mít přístup k včasným a nezkresleným informacím, k čemž budou rovněž využívány tiskové zprávy a konference či speciální semináře pro novináře.
 • Komunikační kampaň v médiích. Využívány budou televizní a rozhlasové spoty, a to zejména v období vrcholících příprav ke sdělení hlavních poselství. Tištěná inzerce bude umisťována do novin celostátního i regionálního charakteru, jakož i do specializovaných časopisů s možností oslovit přímo vybrané cílové skupiny. V přiměřené míře bude též využívána venkovní reklama.
 • Poštovní zásilky do domácností. V průběhu komunikační kampaně budou všechny domácnosti osloveny prostřednictvím neadresných poštovních zásilek, jejichž účelem bude informovat o důvodech zavedení eura, o ochranných prvcích eurových bankovek a mincí, o možných způsobech výměny oběživa a o dalších technických náležitostech přechodu na jednotnou měnu euro.
 • Startovací balíčky. Jedná se o sady eurových mincí, které si občané budou moci zakoupit přibližně s předstihem jednoho měsíce před zavedením eura. Začátek prodeje startovacích balíčků lze považovat za důležitý okamžik komunikační kampaně, neboť touto cestou se lidé budou moci poprvé fyzicky seznámit s podobou českých euromincí.
 • Volně dostupné tištěné materiály. Během komunikační kampaně bude distribuována řada letáků a informačních brožur souvisejících s problematikou zavádění eura. Speciální praktické příručky budou zpracovány pro podnikatelský sektor a pro členy obecních zastupitelstev.
 • Speciální pomůcky. Osobám se zdravotním postižením budou k dispozici různé speciální pomůcky odpovídající typu zdravotního postižení.
 • Nová média. Rychlý rozvoj internetu a jeho dostupnosti spolu s dynamickým vývojem nových médií internetového věku vytváří zcela nový prostor k efektivní komunikaci se stále širšími cílovými skupinami. Výhodou nových médií jsou i relativně nízké náklady při využívání příslušných komunikačních kanálů. Využívány budou internetové stránky k euru a vybrané sociální sítě.
 • Propagační předměty. V průběhu komunikační kampaně budou při vhodných příležitostech rozdávány propagační předměty, jejichž skladba a množství se bude řídit hlediskem účelnosti a hospodárnosti.