Časté otázky

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 29. 4. 2020
  • EURO A EUROZÓNA - aktualizace textu

Euro a eurozóna

 

Euro a Česká republika

 

Podnikatelé

 

Územní samospráva

 

EURO A EUROZÓNA

Co je to euro?
Euro je název jednotné evropské měny, kterou 1. ledna 1999 zavedlo 11 států Evropské unie: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Od 1. ledna 2002 se euro stalo zákonnou měnou v Řecku, od 1. ledna 2007 ve Slovinsku, od 1. ledna 2008 na Kypru a Maltě, od 1. ledna 2009 na Slovensku, od 1. ledna 2011 v Estonsku, od 1. ledna 2014 v Lotyšsku a od 1. ledna 2015 v Litvě. Název měny euro byl dohodnut na summitu Evropské rady v Madridu v prosinci 1995. Euro je po americkém dolaru druhou nejvýznamnější světovou měnou. Jedno euro se dělí na 100 centů.
nahoru

Co je to eurozóna?
Eurozóna je název pro členské země Evropské unie, které přijal euro jako zákonnou měnu. Eurozóna vznikla 1. ledna 1999 a na začátku r. 2015 zahrnovala 19 z celkového počtu 28 členských států EU. Podmínkou pro vstup do eurozóny je splnění maastrichtských konvergenčních kritérií, která požadují cenovou a kurzovou stabilitu, dostatečnou konvergenci odraženou v úrokových sazbách a udržitelné veřejné finance.
nahoru

Ve kterých státech je možné platit eurem?
Euro je zákonnou měnou v 19 státech eurozóny: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Na základě měnové dohody s Evropskou komisí se euro používá v některých zemích, které nejsou členy Evropské unie. Jedná se o malé země, které ani před zavedením eura neměly svoji vlastní měnu. Sem patří Andorra, Monako, San Marino a Vatikán. Bez oficiální dohody s Komisí euro používá Černá hora a Kosovo.
nahoru

Proč některé staré členské země EU euro nemají?
Euro nebylo zavedeno ve Velké Británii, Dánsku a Švédsku. První dvě země si již při sjednávání Maastrichtské smlouvy vyjednaly trvalou výjimkou z povinnosti přijmout jednotnou měnu euro, nicméně Velká Británie k 31. lednu 2020 vystoupila z EU. Na Švédsko se vztahuje závazek zavést jednotnou měnu, tato země však vědomě neplní maastrichtské kurzové kritérium požadující zapojení do kurzového uspořádání ERM II. V tuto dobu nelze říci, zda euro bude v Dánsku či Švédsku v budoucnu zavedeno.
nahoru

Co to jsou maastrichtská konvergenční kritéria?
Maastrichtská konvergenční kritéria byla upravena Smlouvou o fungování EU, známou pod názvem Maastrichtská smlouva. Účelem těchto kritérií je posoudit míru ekonomické konvergence uchazečské země s eurozónou, její schopnost integrovat se do měnové unie bez ohrožení stability jak v zemi samotné tak v eurozóně jako celku. Hodnocení maastrichtských kritérií provádí Evropská komise a Evropská centrální banka v dokumentech nazývaných Konvergenční zpráva. Sledována jsou čtyři ekonomická kritéria: kritérium cenové stability, kritérium dlouhodobých úrokových sazeb, kritérium kurzové stability a kritérium udržitelnosti veřejných financí.
nahoru

Kdo pečuje o měnu euro?
Centrální bankou měny euro je Evropská centrální banka, která má sídlo v německém Frankfurtu nad Mohanem. Tato banka provádí jednotnou měnovou politiku pro členské země eurozóny zaměřenou na udržování cenové stability.
nahoru

V jakých hodnotách existují eurové mince a bankovky?
Existuje sedm různých eurobankovek s následujícími nominálními hodnotami: 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 € a 5 €. Eurové mince jsou raženy v nominálních hodnotách 2 €, 1 €, 50 centů, 20 centů, 10 centů, 5 centů, 2 centy a 1 cent.
nahoru

Jaký je oficiální symbol eura?
Grafická podoba symbolu eura € je inspirována řeckým písmenem epsilon, připomínajícím Řecko jako kolébku evropské civilizace. Zároveň tímto písmenem začíná slovo Evropa, což je domovský kontinent eura. Dvě vodorovné linky symbolizují stabilitu eura.
nahoru

Kde jsou eurové mince a bankovky vyráběny?
Bankovky a mince mohou být vyráběny v zásadě v kterémkoliv státě, a to na základě povolení, které vydává ECB. Ražba mincí obvykle probíhá na území té země, kde jsou mince uváděny do oběhu. Prakticky však může být zadána kterékoli mincovně s příslušným atestem.
nahoru

Jak je to s dodržováním Paktu stability a růstu zeměmi, které zavedly euro?
Pro členské země eurozóny Pakt stability a růstu platí v plném rozsahu, tedy i včetně peněžitých sankcí. Sankční část Paktu se naopak nevztahuje na nečlenské země eurozóny. Ty však mohou být za nadměrné deficity trestány pozastaveným čerpáním z Fondu soudržnosti.
nahoru

Jak je možné, že řada členských států eurozóny neplní maastrichtská konvergenční kritéria, zatímco od nečlenských států eurozóny se to vyžaduje?
Účelem maastrichtských konvergenčních kritérií je posoudit, zda státy, které projevují zájem o členství v eurozóně, splňují požadavky makroekonomické stability, nezbytné pro bezporuchové fungování eurozóny. Některé z těchto požadavků však vůči členům eurozóny buď nedávají smysl (např. zapojení do ERM II), nebo nemohou být plněny kvůli absenci vhodných nástrojů (např. nemožnost působit na inflaci samostatnou měnovou politikou). Úlohu fiskálních konvergenčních kritérií pak přebírá Pakt stability a růstu.
nahoru

Proč byl vstup do eurozóny odmítnut Litvě kvůli malému překročení inflačního kritéria?
Při hodnocení maastrichtského kritéria cenové stability se bere v úvahu též udržitelnost nízké inflace. V roce 2006 byla Litva odmítnuta nejen kvůli těsnému nesplnění inflačního konvergenčního kritéria, ale také s ohledem na skutečnost, že výhled inflace pro další roky ukazoval na další urychlování cenového růstu. Následným vývojem byl tento trend potvrzen.
nahoru

EURO A ČESKÁ REPUBLIKA

Kdy bude v České republice zavedeno euro?
O termínu zavedení eura rozhodne vláda České republiky na základě vyhodnocení přínosů a nákladů tohoto kroku pro českou ekonomiku. Hlavní podmínkou pro přijetí eura v ČR je splnění maastrichtských kritérií, která jsou vymezena Smlouvou o fungování Evropské unie. Tato kritéria jsou zaměřena na sledování vývoje inflace, dlouhodobých úrokových sazeb, kurzové stability a stavu veřejných financí.
nahoru

Proč vůbec máme euro přijmout?
Česká republika se zavázala k zavedení eura podpisem přístupové smlouvy k EU. Souhlas se zněním přístupové smlouvy vyjádřili občané v referendu. Jako nové členské zemi byla České republice udělena pouze dočasná výjimka na zavedení eura. Závazek k přijetí eura sice není časově ukotvený, Česká republika by však měla usilovat o jeho splnění, což především znamená plnit všechna maastrichtská konvergenční kritéria. Bez ohledu na toto právní hledisko zavedení eura přinese české ekonomice řadu výhod přispívajících ke stabilitě české republiky a ke zvyšování životní úrovně českých občanů.
nahoru

Jaké má jednotná měna ekonomické výhody?
Mezi hlavními výhodami jednotné měny, používané na rozsáhlém území eurozóny, lze jmenovat: odstranění kurzového rizika z drtivé většiny zahraničně obchodních transakcí, pozitivní vliv cenové transparentnosti na kvalitu konkurenčního prostředí, zlevnění bezhotovostního platebního styku se zahraničím, odstranění poplatků za výměnu měn, snazší cestování, pobídka pro příliv zahraničních investic.
nahoru

V čem spočívají ekonomické nevýhody jednotné měny?
Jednotná měna znamená ztrátu samostatné měnové politiky, tedy i ztrátu možnosti reagovat na změny v ekonomických podmínkách prostřednictvím úrokových sazeb a měnového kurzu. Vysoká obchodní i finanční propojenost české ekonomiky s eurozónou současně ale klade nemalá omezení na nezávislost české měnové politiky. Významným nákladem bude též zapojení do Evropského stabilizačního mechanismu, určeného pro poskytování pomoci členským zemím eurozóny ve vážných finančních potížích. Jelikož však vzniku mimořádných situací nelze nikdy zabránit, je v zájmu ČR, aby existoval kapitálově silný záchranný mechanismus, schopný zvládat poruchy ohrožující stabilitu eurozóny.
nahoru

Až u nás bude euro, budeme mít stejné platy jako v Německu?
Zavedení eura jako zákonné měny nebude mít žádnou přímou souvislost ani s růstem cen a ani s růstem mezd. Bude se jednat o finanční neutrální operaci, při které budou veškeré peněžní částky (ceny, mzdy, úspory aj.) přepočítány stejným přepočítacím koeficientem. Životní úroveň Německa nebo ostatních vyspělých států EU budeme dohánět ještě řadu let v závislosti na našich schopnostech. Euro by však mělo vytvořit příznivé podmínky pro urychlení procesu ekonomického vyrovnávání.
nahoru

Jak bude zavedení eura v ČR probíhat?
Euro bude v České republice zavedeno metodou tzv. velkého třesku neboli jednorázovým uvedením do hotovostního i bezhotovostního peněžního oběhu. Délka duálního oběhu, během něhož bude možné platit korunovými bankovkami a mincemi, bude relativně krátká, v délce dvou kalendářních týdnů, což odpovídá praxi jiných zemí, které vstupovaly do eurozóny.
nahoru

Jaká opatření budou zabraňovat tomu, aby zavedení eura nebylo zneužíváno ke zvyšování cen?
Základním opatřením bude povinnost obchodníků uvádět po určitou dobu cenu zboží jak v korunách, tak i v eurech. Spotřebitelé tím získají užitečnou pomůcku ke kontrole, zda přechod na euro nebyl zneužit k neodůvodněnému navyšování cen. Důležitou roli bude sehrávat i kontrola státních institucí, která bude sledovat, zda jsou dodržována pravidla přepočtu a zaokrouhlování cen. Významné postavení budou mít též organizace na ochranu spotřebitele, které budou moci otevřeně poukazovat na nepoctivé praktiky.
nahoru

Jaký kurz bude použit pro přepočet korun na eura?
V tuto chvíli nelze odhadnout, v jakém poměru budou české koruny přepočítávány na eura. Tato klíčová veličina bude s definitivní platností známa přibližně půl roku před přechodem na jednotnou měnu, a to v návaznosti na rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky na zavedení eura pro Českou republiku. Nemusí to být nutně kurz, se kterým česká koruna vstoupí do kurzového uspořádání ERM II. Jeho výše se bude odvíjet od vývoje tržního kurzu koruny vůči euru.
nahoru

Kdo rozhodne o výši přepočítacího kurzu?
Velikost přepočítacího koeficientu či také neodvolatelně pevného kurzu vyhlásí Rada EU ve složení členských zemí eurozóny a České republiky, po předchozí konzultaci s Evropskou centrální bankou.
nahoru

Jak se mají zaokrouhlovat peněžní částky přepočtené na eura?
Pro zaokrouhlování peněžních částek při jejich přepočtu na eura platí přesná pravidla. Používat lze pouze oficiální přepočítací koeficient. Není dovoleno tento koeficient zaokrouhlovat, invertovat (tj. používat koeficient 1 Kč = 0,XXXXXX €) ani jej zkracovat čili ubírat z něho desetinná místa. Výslednou částku je třeba podle matematických pravidel zaokrouhlit na dvě desetinná místa, tj. na nejbližší cent. Přepočet některých položek, jakými jsou např. daně či sociální dávky, bude upraven konkrétními právními předpisy příslušných ministerstev.
nahoru

Nyní se za korunové částky píše značka Kč nebo kód CZK. Jak to bude v případě eura?
Euro má symbol € a měnový kód EUR. Umístění symbolu nebo kódu za eurovou částku bude stejné jako dnes.
nahoru

Bude výměna korun za eura bezplatná?
Samozřejmě. Výměnu korun za eura budou provádět komerční banky, Česká národní banka a další k tomu určené subjekty zdarma po určité časové období. Po uplynutí předem stanovené doby výměny bude možné bezplatně měnit již neplatné české koruny pouze na pobočkách ČNB, pravděpodobně bez časového omezení pro bankovky a s určitým časovým omezením pro mince.
nahoru

Jak dlouho budou koruny a eura obíhat v ČR současně, neboli jak dlouhé bude období duální cirkulace?
Národní plán zavedení eura v ČR uvažuje s délkou duální cirkulace resp. duálního oběhu v trvání dvou kalendářních týdnů. Je to podstatně méně než 6 měsíců, což je strop, který připouští legislativa EU. Stanovená délka duálního oběhu se opírá o zkušenosti zemí se zaváděním eura, které dokladují, že pro účely hladkého přechodu na placení eurem postačuje mnohem kratší období.
nahoru

Kdo a kdy rozhodne, jaké motivy budou na českých euromincích?
České euromince budou mít, shodně s euromincemi všech ostatních členů eurozóny, přední stranu společnou a zadní stranu vyhrazenou pro národní symboly. Podoba národní strany euromincí i mechanismus jejího výběru je v kompetenci České národní banky. Zvážena bude i forma zapojení veřejnosti. Například na Slovensku měli občané možnost formou hlasování sdělovat své preference. Konečné slovo však bude mít centrální banka.
nahoru

Co se stane s českými korunami po zavedení eura?
Česká národní banka korunové bankovky a mince stáhne z oběhu, uskladní a postupně zlikviduje. Kov ze znehodnocených mincí se pravděpodobně prodá jako surovina.
nahoru

Vezmu-li si hypotéku v korunách a splácet ji budu v eurech, neprodělám na tom?
V žádném případě. Stejně jako veškeré peněžní částky se hodnota jistiny hypotečního úvěru i velikost hypotečních splátek přepočítá stanoveným přepočítacím koeficientem. Zavedení eura nebude mít žádný dopad na výši hypoteční sazby.
nahoru

PODNIKATELÉ

Může při zavedení eura dojít ke změně úrokových sazeb z přijatých úvěrů?
Úrokové sazby nemohou být z důvodu zavedení eura změněny. Splátky úvěru včetně úroků se ale již budou platit v eurech.
nahoru

Na výplatních lístcích bude duálně označována hrubá nebo čistá mzda?
Výplatní lístky budou muset povinně duálně označovat čistou mzdu, resp. čistý příjem vyplacený přímo zaměstnanci nebo poukázaný na jeho bankovní účet. V dané věci může vydat Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku.
nahoru

Budou zaměstnavatelé povinni po zavedení eura vystavit nové platové výměry uvádějící mzdu v eurech?
Zavedení eura v České republice neovlivní platnost smluv a jiných právních nástrojů. Všechny smlouvy, které obsahují údaje v českých korunách, zůstanou po zavedení eura nadále platné. Hodnoty v korunách se budou považovat za hodnoty v eurech přepočítané pomocí oficiálního přepočítacího koeficientu.
nahoru

Bude v období před zavedením eura duálnímu označování podléhat též faktura vystavená v eurech?
V období před zavedením eura budou povinnosti duálního označování podléhat pouze korunové částky. Takže faktury v eurech či jakékoli jiné cizí měně nemusejí uvádět informativní korunové vyjádření.
nahoru

Bude zapotřebí investovat do nového počítače nebo tiskárny kvůli zavedení eura?
Úpravy v informačních systémech z důvodu zavedení eura by neměly zvýšit nároky na současný hardware (procesor, paměť, klávesnice atd.). Tiskárny obyčejně umí tisknout znak eura, takže kvůli přechodu na novou zákonnou měnu by investice do nové výpočetní techniky byla zbytečná, pokud by nebyla součástí širších modernizačních plánů.
nahoru

Kdo podnikům uhradí náklady spojené s přípravami na zavedení eura?
Vzniklé náklady si každý subjekt, včetně subjektů soukromého sektoru, pokryje sám. Úkolem státu je poskytovat jasné a včasné informace, které by měly přechod na euro všem subjektům v maximálně možné míře usnadnit.
nahoru

Který subjekt je zodpovědný za konverzi historických dat přebíraných jinými informačními systémy?
Konverzi historických dat, která jsou poskytována více subjektům, by měl provádět zdrojový systém. Konverze dat přímo u zdroje zajistí, že všichni uživatelé budou pracovat se stejnými informacemi.
nahoru

V jaké měně se bude podávat daňové přiznání po zavedení eura za období, kdy byla zákonnou měnou česká koruna?
Ode dne zavedení eura správce daně i daňové subjekty budou provádět jednotlivé úkony a vykazovat všechny údaje pro daňové účely jen v eurech. Výjimkou budou daňová přiznání podávaná za zdaňovací období před dnem zavedení eura, ve kterých budou peněžní sumy vykazovány v českých korunách, načež daňový subjekt přepočte daň na eura pomocí oficiálního přepočítacího koeficientu. V období duálního oběhu může být daň placena v korunách i eurech, po skončení období duálního oběhu pak již jen v eurech.
nahoru

Dotkne se zavedení eura způsobu odpisování majetku?
Účetní jednotka, která si před zavedením eura pořídila dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, přepočte ke dni zavedení eura pořizovací cenu tohoto majetku i sumu oprávek příslušející k tomuto majetku pomocí oficiálního přepočítacího koeficientu. Odpisy se počítají podle odpisového plánu sestaveného účetní jednotkou z přepočtené pořizovací ceny v eurech. V posledním roce odpisování se výše odpisu upraví tak, aby příslušný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl odepsaný do výše jeho ocenění v účetnictví.
nahoru

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Jaké povinnosti mají města a obce v procesu zavedení eura?
Města a obce mají ve vztahu ke svým zaměstnancům, obyvatelům a rozpočtovým organizacím stejné povinnosti jako všechny jiné právnické osoby. Tyto povinnosti lze rozdělit do oblastí legislativně-právní, ekonomické, administrativní a technické. V legislativně-právní oblasti si města a obce musejí zkontrolovat všechny své obecně závazné vyhlášky, nařízení a vnitřní předpisy a rozhodnout, zda jsou dotčeny zavedením eura a jakým způsobem budou na novou měnu přizpůsobeny. Také v případě smluv by měly zvážit, zda je v souvislosti se zavedením eura potřebné dojednat se smluvními partnery jejich změnu. V ekonomické oblasti města a obce musejí dodržovat požadavky na duální označování peněžních částek, zkontrolovat daňové pohledávky a upravit eurové částky v celé řadě oblastí (ceníky v městské veřejné dopravě a sociálních službách, poplatky ve školách, školních a předškolních zařízeních, knihovnách, muzeích, v bytovém a tepelném hospodářství aj.). V administrativní oblasti bude nutné provést revizi všech používaných formulářů. Technická oblast pro města a obce znamená úpravu informačních systémů či povinnost výměny mechanických zařízení využívajících mince (automaty na vydávání cestovních lístků ve veřejné dopravě, parkovací hodiny, turnikety na koupalištích aj.). Města a obce budou mít rovněž důležitou roli při informování svých obyvatel o procesu zavedení eura.
nahoru

Jaký je postup při změně obecně závazných právních předpisů? Je zapotřebí schválit novelu každého z nich, nebo může být použit jeden obecný právní akt?
Města a obce musejí u všech svých obecně závazných právních předpisů dotčených zavedením eura jednotlivě rozhodnout, jakým způsobem budou na novou měnu přizpůsobeny. Ve většině případů se nebude jednat o změnu obsahu, ale pouze o převod číselných hodnot v korunách na eura. Žádný „obecný právní akt“ tuto změnu nemůže provést. U každého předpisu je nutné z pohledu adresátů právní normy zvážit, zda je potřebná jeho novelizace a zda je účelné v něm uvádět částky v eurech. Druhou možností je uplatnit přímou použitelnost evropské legislativy, podle které se korunová částka bude pokládat po zavedení eura za částku v eurech podle oficiálního přepočítacího koeficientu. Kritériem uvedené volby by se měla stát právní jistota fyzických a právnických osob.
nahoru

Jaké dokumenty by obce měly mít zpracovány v souvislosti se zavedením eura?
Každá obec by si měla vypracovat vlastní plán aktivit spojených se zavedením eura, který schválí obecní nebo městské zastupitelstvo. Obdobné plány by měly být schváleny i pro rozpočtové organizace. Součástí plánů by měl být výčet úkolů, časový harmonogram jejich plnění i zodpovědná osoba.
nahoru

Jak organizovat konverzi obecních informačních systémů?
Města a obce by měly kontaktovat dodavatele svých informačních systémů a projednat s nimi jejich aktualizaci, úpravu, ale i testování na nové podmínky. V případě nákupu nových informačních systémů a technologií by měla být vyžadována schopnost jejich konverze na měnu euro.
nahoru

Kdo uhradí náklady na zavedení eura v obcích a městech?
Náklady, které při přípravě na zavedení eura obcím a městům vzniknou, si každý subjekt pokryje sám ze svých zdrojů. Rolí státu je poskytnout všem subjektům jasné a včasné informace a doporučení pro přípravu přechodu na euro tak, aby byla zajištěna minimalizace celkových nákladů.
nahoru