Evropský semestr

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

V reakci na závažné projevy rozpočtových nerovnováh a dluhové krize některých členských států eurozóny byla na evropské úrovni zahájena řada iniciativ, jejichž cílem je zamezit opakování podobných rozvratných situací v budoucnosti. Intenzivně jsou připravovány změny trojí povahy:

  • Posílení pravidel Paktu stability a růstu v jeho preventivní i nápravné části.
  • Ustavení makroekonomického dohledu, usilujícího o včasnou identifikaci a korekci makroekonomických nerovnováh a rozdílů v konkurenceschopnosti.
  • Vytvoření stálého mechanismu krizového řízení.

Jednou z novinek je rovněž každoroční procedura Evropského semestru, jehož první kolo bylo zahájeno s účinností od ledna 2011. Tento nový prvek tzv. ekonomického řízení tvoří jednotící rámec, do něhož jsou vsazeny mnohé z existujících i nově připravovaných nástrojů pro koordinaci národních hospodářských politik z evropské úrovně. Hlavní změnou přicházející s Evropským semestrem přitom je, aby všechny relevantní aspekty mohly být posuzovány a koordinovány vůči členským státům v rámci jednoho časového harmonogramu (viz obrázek). Konkrétním záměrem Evropského semestru je rovněž takové načasování tvorby národních rozpočtových a hospodářských politik, které by umožnilo evropským institucím posoudit jejich případná rizika. Nový mechanismus vytváří časový prostor k zohlednění vznesených připomínek a umožňuje tak zakomponovat do národních rozpočtů širší evropské hledisko.

Jak je patrné z obrázku, Evropský semestr začíná diskusí Výroční zprávy o růstu, ve které Evropská komise nastiňuje hlavní výzvy pro nadcházející období a formuluje strategická doporučení pro hospodářské politiky. V březnu se následně předpokládá dosažení dohody vlád členských zemí EU o hospodářských prioritách. V návaznosti na uvedenou dohodu členské státy v dubnu zpřesní své střednědobé rozpočtové strategie, vyhotoví národní program reforem a předloží konvergenční a stabilizační programy. V průběhu června a července Evropská komise zaujme stanovisko ke zpracovaným dokumentům a Rada Ecofin k nim připojí doporučení pro jednotlivé země. Posloupnost jmenovaných kroků tak proběhne dříve, než členské státy přistoupí k finalizaci prací nad svými rozpočty pro příští rok.

Program Evropského semestru