Statut NKS

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (NKS) byla zřízena vládním usnesení č.1510 ze dne 23. listopadu 2005. Představuje centrální koordinační a řídící orgán pro zavedení eura v ČR. NKS je přímo podřízena ministru financí ČR.

Pravomoci a odpovědnosti NKS jsou konkretizovány jejím statutem. Tento dokument do působnosti NKS svěřuje zejména následující činnosti:

 • Vymezení obsahu a struktury procesu zavedení eura v České republice a řízení tohoto procesu.
 • Vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé oblasti problematiky zavedení eura v České republice a kontrola jejich činnosti.
 • Vypracování a realizace Národního plánu zavedení eura v České republice včetně z toho vyplývající koordinace všech legislativních, technicko-organizačních a institucionálních opatření.
 • Rozšiřování a komunikační využívání existujících analýz přínosů a dopadů zavedení eura pro Českou republiku.
 • Vypracování a schválení komunikační strategie.
 • Aktivní získávání zkušeností z těch evropských zemí, které již euro přijaly nebo jsou v procesu jeho přijetí.
 • Vypracování podkladů za účelem pravidelného informování vlády o činnosti NKS.

NKS má svého předsedu, kterým je vládou jmenovaný národní koordinátor pro zavedení eura v ČR. Ten zastupuje NKS navenek a vykonává řadu dalších statutárních povinností, z nichž lze jmenovat přípravu a řízení jednání NKS, prezentaci stanovisek NKS, předkládání materiálů vládě ČR prostřednictvím ministra financí, zadávání úkolů pracovním skupinám a vymáhání jejich plnění.


AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ NKS

K 1. lednu 2014 měla NKS následující strukturu:

 • Předseda NKS – národní koordinátor pro zavedení eura a zástupce Ministerstva financí.
 • Místopředseda NKS – zástupce České národní banky.
 • Místopředseda NKS – zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Člen NKS – zástupce Ministerstva spravedlnosti.
 • Člen NKS – zástupce Ministerstva vnitra.
 • Člen NKS – zástupce Úřadu vlády ČR.

Každý člen NKS má svého alternáta, který má právo zúčastnit se zasedání NKS a zastupovat člena NKS v případě jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.


PRACOVNÍ SKUPINY NKS

K plnění zadaných úkolů NKS může zřizovat pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti problematiky zavedení eura v České republice. Každá pracovní skupina má svého gestora, kterým je instituce vybraného člena NKS. Gestor je povinen zajistit potřebné podmínky pro výkon činnosti příslušné pracovní skupiny a pro efektivní plnění jejích úkolů.

Pracovní skupina se skládá z předsedy a členů. Členy pracovních skupin mohou být i externí spolupracovníci z veřejného i soukromého sektoru, kteří po věcné stránce mohou přispět k plnění zadaných úkolů. Členové pracovních skupin poskytují na žádost členů NKS informace o odborných otázkách, které se vztahují k předmětu jejich činnosti.

Z rozhodnutí NKS bylo ustaveno následujících šest pracovních skupin:

 • Pracovní skupina pro finanční sektor (gestor Česká národní banka)
 • Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu (gestor Ministerstvo financí)
 • Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele (gestor Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • Pracovní skupina pro legislativu (gestor Ministerstvo spravedlnosti)
 • Pracovní skupina pro informatiku a statistiku (gestor Ministerstvo vnitra)
 • Pracovní skupina pro komunikaci (gestor Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR NKS

Ministerstvo financí vytváří podmínky pro činnost NKS a jejího předsedy. K tomuto účelu je zřízen Organizační výbor NKS, který zabezpečuje činnost NKS po stránce odborné, organizační, administrativní a technické. Členové Organizačního výboru se mohou účastnit zasedání NKS a jednání jednotlivých pracovních skupin.