Období redukovaných příprav

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Současný přístup národní koordinační skupiny k technickým přípravám na zvedení eura vychází z postoje vlády ČR k problematice přistoupení České republiky k eurozóně. Tento postoj je opětovně potvrzován ve společných materiálech Ministerstva financí a České národní banky Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. V souladu s těmito každoročně projednávanými materiály se vláda ČR rozhodla prozatím nestanovit cílové datum pro vstup do eurozóny.

Promítnutím postojů vlády ČR k problematice technických příprav na zavedení eura se NKS zabývala na svém zasedání dne 6. dubna 2011. V návaznosti na toto jednání byla provedena personální i obsahová redukce aktivit při zachování stávající struktury NKS. Organizační výbor NKS byl personálně redukován na tajemnici, která vedle prací pro národního koordinátora byla pověřena výkonem další agendy na ministerstvu financí. NKS souhlasila, aby v období redukovaných příprav na zavedení eura bylo těžiště přípravných aktivit soustředěno do přímé působnosti národního koordinátora a aby zatížení pracovních skupin NKS bylo minimalizováno pouze na konzultace k metodickým podkladům. NKS přitom vycházela z přesvědčení, že lze pokračovat v takových přípravných pracích, jejichž platnost je obecná a není v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků.

Činnost národního koordinátora pro zavedení eura v období, kdy není stanoveno závazné datum přijetí eura, se na základě uvedeného přístupu zaměřuje na provádění následujících činností:

  • Zapojení do pracovních orgánů Evropské komise, což jsou výbory PAN II a DirCom, a účast na akcích EuroTýmu.
  • Udržování internetových stránek www.zavedenieura.cz a jejich využívání pro informování veřejnosti o aktuálním dění v eurozóně a o dalších závažných skutečnostech souvisejících s problematikou eura.
  • Veřejná vystoupení k otázkám aktuálního vývoje v eurozóně a k současnému stavu příprav na zavedení eura v ČR.
  • Sledování zahraničních zkušeností a udržování aktivních pracovních kontaktů se zahraničními pracovišti zabezpečujícími obdobné úkoly, jaké spadají do působnosti národního koordinátora pro zavedení eura v ČR.
  • Pokračování dle možností v přípravných aktivitách metodického charakteru, jejichž platnost je obecná a není v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků.

O aktivitách národního koordinátora pro zavedení eura je vláda ČR každoročně informována prostřednictvím informace pro jednání vlády Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice.