Evropská komise vydala nové doporučení k zavedení eura

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Evropská komise zveřejnila 10. ledna 2008 nové doporučení, které má napomáhat těm členským zemím, jež se připravují na zavedení eura. Toto doporučení vychází ze zkušeností se zaváděním eura v letech 2002, 2007 a 2008. Jedná se o právně nezávazný dokument technické povahy. Nicméně se očekává, že příprava dalších adeptů na vstup do eurozóny bude probíhat rámcově v souladu s jeho textem.

Předchozí doporučení na obdobné téma z roku 2000 vycházelo ze zcela odlišného scénáře zavedení eura, který využíval tříleté přechodné období, po jehož dobu v příslušných zemích paralelně obíhaly národní měny a bezhotovostní euro. Nyní přijatý dokument naopak shrnuje poznatky a vyvozuje závěry na základě zkušeností těch zemí, jejichž scénář zavedení eura byl založena na tzv. velkém třesku, což je přístup, s nímž počítá i Národní plán zavedení eura v České republice schválený vládou v dubnu 2007.

Doporučení je rozděleno do čtyř článků. První se zabývá plánováním a organizací zavádění eura na národní úrovni. Druhý formuluje úkoly v oblasti přípravy obyvatelstva na zavedení eura – v roli spotřebitelů, bankovních klientů, podnikatelů, zaměstnanců apod. Další se zabývá otázkami rychlého a bezproblémového zásobení hotovostí v eurech a poslední pak otázkami ochrany spotřebitele a zamezení mylnému dojmu o masivním růstu cen z titulu zavedení eura.

Hlavní principy:

  • Zajištění koordinace zavedení eura na národní úrovni.Východiskem se má stát zpracovaný národní plán přechodu na euro, jenž má být projednán se všemi zúčastněnými stranami (úvěrové instituce, spotřebitelské svazy, zástupci obchodní sféry, přepravci hotovostí, atd.).
  • Zavedení právně závazného duálního označování cen a jeho zahájení až poté, co bude Radou EU stanoven oficiální přepočítací koeficient.Toto duální označování by mělo být ukončeno minimálně po šesti měsících, maximálně po jednom roce od zavedení eura. V mezidobí od okamžiku stanovení přepočítacího koeficientu do zavedení eura  se doporučuje uvádět odděleně poplatky při platbách v eurech.
  • Zajištění vysoké informovanosti obyvatelstva o organizaci přechodu na euro.Je třeba detailně informovat o ochranných prvcích eurových bankovek a mincí, zajistit speciální programy pro „znevýhodněné skupiny“ (senioři, zdravotně postižení, národnostní menšiny). V této souvislosti je zdůrazňována role obchodních komor, spotřebitelských asociací a komerčních bank v proškolování personálu a při komunikaci s veřejností.
  • Podpora rychlého přechodu na hotovostní euro.Je třeba apelovat na veřejnost, aby ještě před termínem zavedení eura uložila přebytečnou hotovost na účty u bank. Podniková sféra by měla maximálně využívat možností předzásobení eurovým oběživem, pro obyvatelstvo je třeba připravit startovací sady eurové hotovosti (alespoň jedna sada pro každou rodinu). Důležité bude rychlé přizpůsobení bankomatů (zásobení bankovkami malých denominací) a platebních terminálů. Po zavedení eura by obchodníkům měla být uložena povinnost vracet při hotovostních platbách pouze eurové bankovky a mince (pokud tomu nebrání praktické důvody).
  • Položení důrazu na nástroje proti neodůvodněnému zvyšování cen.Napomoci má úzká spolupráce se spotřebitelskými svazy, bedlivé monitorování cen, nezvyšování bankovních poplatků u plateb, které byly před zavedením eura účtovány v národní měně, a řada dalších opatření.

Hlavní principy uvedeného doporučení jsou vesměs vtěleny do vládou schváleného Národního plánu zavedení eura v ČR, který tak již dnes předpokládá jejich praktické uplatnění.