Pakt stability a růstu

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Nařízení Rady (ES) č. 1466/97
ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 1055/2005 ze dne 27. června 2005 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011

Nařízení upravuje preventivní část Paktu stability a růstu. Jeho cílem je stanovit pravidla pro obsah, předkládání, kontrolu a sledování stabilizačních a konvergenčních programů jako součásti mnohostranného dohledu Rady s cílem předejít vzniku nadměrných schodků veřejných financí a posílit dohled nad hospodářskými politikami. Stabilizační programy předkládají členské státy, které přijaly jednotnou měnu, konvergenční programy členské státy, které jednotnou měnu nepřijaly.

 

Nařízení Rady (ES) č. 1467/97
ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 1056/2005 ze dne 27. června 2005 a Nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011

Nařízení upravuje nápravnou část Paktu stability a růstu. Jeho cílem je aplikovat opatření, která by zamezovala vzniku nadměrných schodků veřejných financí a také napomáhala jejich rychlému odstranění v případě, že by k jejich vzniku došlo. Nařízení rovněž upravuje postup pro hodnocení a rozhodnutí o existenci nadměrného schodku i postup pro uplatnění sankcí podle čl. 126 odst. 11 SFEU. Tyto sankce jsou v nařízení konkretizovány.

 

Nařízení Rady (ES) č. 479/2009
ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, ve znění nařízení Rady (EU) č. 679/2010 ze dne 26. července 2010

Nařízení zejména stanoví pravidla a rozsah informací, jež členské státy oznamují Komisi (Eurostatu). Zabývá se též kvalitou sdělovaných údajů, kterou Komise (Eurostat) pravidelně hodnotí. Nařízení nahradilo z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti původní nařízení Rady (ES) č. 3605/93, jež bylo několikrát podstatně změněno.

 

Směrnice Rady č. 2011/85/EU
ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

Směrnice sjednocuje rozpočtovou praxi členských států EU v oblastech, jakými jsou účetnictví a statistika, makroekonomické predikce, numerická fiskální pravidla, střednědobé rozpočtové výhledy, zapojení všech složek veřejného sektoru do rozpočtového procesu. Úkolem harmonizovaných rozpočtových rámců je přispět k více efektivnímu a transparentnímu fungování rozpočtového dohledu v EU.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011
ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně

Nařízení zavádí systém sankcí sledujících posílení preventivní i nápravné části Paktu stability a růstu. V preventivní části Paktu je umožněno uložení sankce za nedostatečné úsilí při odstraňování významné odchylky od střednědobého rozpočtového cíle či od trajektorie vedoucí k tomuto cíli. V nápravné části paktu se zavádí možnost uložení sankce současně se zahájením procedury při nadměrném schodku. Nařízené se vztahuje pouze na členské státy EU, jejichž měnou je euro.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013
ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Nařízení stanovuje pravidla pro posílený dohled, makroekonomické ozdravné programy a pro dohled po ukončení programu. Komise a Rada dostávají pravomoc přijímat opatření k řešení zvláštních rizik, jimiž dotčený stát ohrožuje finanční stabilitu eurozóny. Cílem ozdravných opatření je opětovné nastolení udržitelné hospodářské a finanční situace a obnovení úplné finanční soběstačnosti členského státu na finančních trzích.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013
ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Nařízení upravuje nový koordinační dohled, v jehož rámci členské státy eurozóny předkládají do 15. října návrhy svých rozpočtových plánů na následující rok. Komise poté vydává k rozpočtovému návrhu své stanovisko. Pokud je identifikováno obzvláště závažné porušení rozpočtových povinností stanovených v Paktu stability a růstu, po konzultaci s dotčeným členským státem si Komise vyžádá přepracování návrhu. Nařízení také požaduje, aby členské státy eurozóny podávaly předem a včas zprávu o svých plánech emisí dluhových nástrojů.