Metodické texty

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Příprava finančního sektoru ČR na zavedení eura
Pracovní skupina NKS pro finanční sektor, listopad 2009.

Pracovní skupina pro finanční sektor zpracovala do jednoho textu následující tři metodické materiály:

  • Metodika přechodu z Kč na euro a duálního označování cen na kapitálovém trhu.
  • Konverze úrokových sazeb po přijetí eura.
  • Metodika přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování, teze přechodu platebního styku na euro.

Uvedené materiály pojednávají o důležitých aspektech technických příprav jmenovaného sektoru na zavedení eura. Jedná se např. problematiku zaokrouhlování kurzů a jmenovitých hodnot cenných papírů či aplikaci pravidel duálního označování cen na kapitálovém trhu. Tyto dokumenty budou postupně aktualizovány a doplňovány v návaznosti na pokračující odbornou diskusi a osvojování si nejnovějších zahraničních poznatků.

 

Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen
Organizační výbor NKS, leden 2009.

Materiál pojednává o praktických aspektech duálního označování peněžních částek v oblasti spotřebitelských cen. Tento nástroj spočívá v zákonem uložené povinnosti zobrazovat po určitou dobu vybrané peněžní částky současně v korunách i v eurech. Touto cestou je vytvářena možnost rychlého porovnávání peněžních částek v původní národní měně, s jejíž kupní silou jsou občasné dobře obeznámeni, a týchž částek v nové měně euro, jejichž hodnotu si občané postupně osvojují. Materiál ústí do řady praktických doporučení, např. pro informační obsah jmenovky kusového a množstevního výrobku, označování hodnoty nákupu či zobrazování přepočítacího koeficientu.

 

Monitorování cenového vývoje v období zavedení eura
Pracovní skupina NKS pro informatiku a statistiku, listopad 2008.

První verze jmenovaného matriálu mapuje metody a opatření ke zvláštnímu sledování vývoje cen v období před a po zavedení eura. Toto podrobnější statistické zjišťování umožňuje ověřit, zda jsou správně aplikována technická pravidla pro přepočet cen z národní měny na euro a také zda ze strany obchodníků nedochází k neodůvodněnému zvyšování cen.

 

Odhad rozpočtových nákladů spojených s principem nepoškození občana při zavedení eura v ČR
Organizační výbor NKS, duben 2008.

Materiál poskytuje informaci o řádu rozpočtových dopadů spojených s uplatněním principu nepoškození občana při zavedení eura v ČR. Řeší situaci, kdy po přepočtu korunových částek na eura pomocí přepočítacího koeficientu a následném aritmetickém zaokrouhlení na nejbližší cent vzniknou jako výsledek těchto operací „nepohodlné“ peněžní částky. Ty by mohly způsobovat nejrůznější technické a evidenční potíže a být i v rozporu s dosud platnými konvencemi, v nichž se vyčíslovaly peněžní toky mezi ekonomickými subjekty. Jako příklad lze uvést korunové hodnoty platů, kolků či pokut vyjadřované v současné praxi v řádech bez desetinných míst. Provedené variantní propočty vedou k orientační horní hranici těchto nákladů (tj. výpadku příjmů a nárůstu rozpočtových výdajů) ve výši přibližně 2,6 mld. Kč.

 

Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura
Organizační výbor NKS, říjen 2007.

Materiál podává první ucelenou informaci o problematice přepočtu peněžních částek mezi českou korunou a eurem v období zavádění eura. Vymezuje základní pojmy, s nimiž se budou všechny subjekty v procesu zavádění eura setkávat (přepočítací koeficient, zaokrouhlování, zarovnávání, duální označování cen). Seznamuje s evropskými pravidly pro přepočet peněžních částek a pomocí názorných příkladů ilustruje použití přepočítacího koeficientu mezi eurem a korunou. Pokračuje podrobným výkladem procesu zaokrouhlování eurových částek vzniklých použitím přepočítacího koeficientu na nejbližší cent, včetně speciálních případů, kdy je vhodnější používat zaokrouhlení s vyšší mírou přesnosti. Objasněny jsou rozdíly při zaokrouhlování jednotlivých položek od případu zaokrouhlení výsledných částek.