Legislativa ČR

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Obecný zákon o zavedení eura v České republice - základní principy

Národní plán zavedení eura v ČR předpokládá vypracování Obecného zákona o zavedení eura (dále také Obecný zákon). Tento zákon navazuje na základní nařízení ES týkající se zavedení eura jako zákonné měny a je hlavním právním předpisem, který vytváří v rámci ČR předpoklady pro zajištění přechodu na jednotnou evropskou měnu. Mezi hlavními principy, na kterých bude budoucí právní úprava spočívat, materiál vyjmenovává princip kontinuity právních závazků, princip nepoškození občana a princip neutrality. Zároveň naznačuje, jakými nástroji by uvedené principy měly být realizovány, a také se zmiňuje o problémech, které bude třeba v budoucnu ještě vyřešit. V závěrečné části materiál uvádí harmonogram dalšího postupu. Vymezuje dobu nezbytně nutnou na přípravu paragrafovaného znění zákona (4 měsíce), vnitřní i mezirezortní připomínkové řízení (cca 4 měsíce), konzultace s ECB (1 měsíc), projednání Legislativní radou vlády (2 měsíce), projednávání zákona Parlamentem (7 měsíců), podepsání prezidentem ČR a zveřejnění ve Sbírce zákonů (1 měsíc). Nabytí platnosti Obecného zákona se předpokládá v době 18-24 měsíců před dnem zavedení eura a nabytí účinnosti Obecného zákona dnem zavedení eura.

 

Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2009 č. 404.

Vládní materiál Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR objasňuje dva možné přístupy ke změně právního řádu při zavedení eura - metodu jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního řádu. Tento materiál byl vládě předložen, aby svým rozhodnutím vyjasnila spor ohledně způsobu adaptace právního prostředí na zavedení eura v České republice. Vláda schválila metodu postupné změny právního řádu, která spočívá v tom, že ministerstva zváží citlivost právních norem s ohledem na právní jistotu občanů či podniků a podle toho se rozhodnou buď pro přímou novelu, nebo pro tzv. přímou použitelnost evropského práva. Z právního hlediska není překážkou, aby se po zavedení eura vyskytovaly v právních předpisech po určitou dobu částky v korunách, neboť na ty se automaticky pohlíží jako na částky v eurech podle přepočítacího koeficientu. Alternativním přístupem je metoda jednorázové změny, která znamená přímou novelizaci všech právních předpisů, které obsahují korunové částky ještě před přijetím eura, což zajistí právní jistotu občanů. Nicméně proti tomuto přístupu může být namítáno, že v sobě skrývá významná implementační rizika. Důležitou součástí materiálu je návrh časového harmonogramu, který podává ucelenou představu o posloupnosti a časovém rozsahu jednotlivých etap legislativních prací při přípravách na zavedení eura v České republice.