Bankovní unie

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU
ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES

Směrnice s neoficiálním označením CDR IV (Capital Requirements Directive) promítá do evropského práva globální standardy konceptu Basel III, na kterých se dohodl Basilejský výbor pro bankovní dohled. Přijatá opatření posilují regulaci bankovního sektoru, a to zejména v požadavcích na kapitálové rezervy a likviditu. Upraveny jsou též významné oblasti vnitřního řízení bank.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

Nařízení s neoficiálním označením CRR (Capital Requirements Regulation) je základem jednotného souboru regulatorních pravidel pro všechny úvěrové instituce a investiční podniky. Dotčeným subjektům je uložena řada požadavků, které posilují regulatorní rámec a zvyšují bezpečnost bankovního sektoru.

 

Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013
ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

Nařízením se zřizuje jednotný mechanismu dohledu (SSM), složený z Evropské centrální banky a národních orgánů dohledu členských zemí eurozóny. Za efektivní a konzistentní fungování SSM odpovídá ECB, která je pověřena přímým dohledem nad významnými úvěrovými institucemi. Nečlenské země eurozóny se mohou zapojit do SSM formou navázání úzké spolupráce.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013
ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Nařízení posiluje pravomoci EBA při vytváření jednotného souboru pravidel bankovní regulace, sbližování dohledových postupů a provádění zátěžových testů evropských bank. Zaveden je mechanismus hlasování dvojí většinou, který ve vybraných oblastech vyžaduje většinový souhlas odděleně představitelů členských a nečlenských zemí eurozóny.