Eurobarometr sledoval úlohu eura v mezinárodním obchodě

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekKoncem února tohoto roku byly zveřejněny výsledky dotazníkového šetření Evropské komise s názvem Možné překážky při používání eura v mezinárodním obchodě. Během tohoto průzkumu byly osloveny společnosti v Německu, Francii, Itálii a Velké Británii, které podnikající v oblastech leteckého průmyslu, stavby lodí, finančních služeb, energetiky a strojního inženýrství. V prvních třech z uvedených členských zemí EU byly kontaktovány společnosti, které jsou zapojeny do mezinárodního obchodu s partnery ze zemí mimo eurozónu. Z britských společností působících v sektoru finančních služeb byly vybrány ty, které mají obchodní partnery v členských státech eurozóny nebo mimo EU. O vyplnění příslušných dotazníků bylo požádáno více než 17000 společností, z nichž odpovědělo asi 400.

Na uvedeném vzorku respondentů byly potvrzeny závěry o širokém využívání eura jako fakturační měny v mezinárodním obchodě. Jmenovitě lze uvést následující poznatky:

 • Přibližně osm z deseti francouzských, německých a italských firem odpovědělo, že ze 76 až 100 % fakturují své vývozy v eurech, zatímco ve Velké Británii v eurech fakturuje o něco více než jedna čtvrtina firem.
 • V rozmezí 76 až 100 % jsou to spíše menší firmy ve Francii, Itálii a Německu, jež fakturují vývozy v eurech, zatímco ve Velké Británii v eurech fakturují prakticky jen velké firmy.
 • Přibližně dvě třetiny francouzských, italských a německých společností nefakturují v jiné měně než euro, přičemž tři z deseti společností používají americké dolary. Většina velkých společností fakturuje alespoň část svých vývozů v dolarech.
 • Okolo sedmi z deseti britských společností fakturuje pouze v librách nebo eurech a téměř tři z deseti společností používají nějakou další měnu.
 • Polovina společností ve Francii, Itálii a Německu se domnívá, že fakturace vývozů a dovozů v eurech je pro ně výhodná. Ve Velké Británii považují používání eura za výhodné tři z deseti společností.

Ohledně důvodů používání eura jako fakturační měny byly vyvozeny následující závěry:

 • Hlavním důvodem pro používání jiné měny než euro je velikost země obchodního partnera.
 • Ve Francii, Itálii a Německu se hlavním důvodem pro používání eura stává délka kontraktu a dodací lhůta. Současně polovina těchto společností se ve svých mezinárodních aktivitách zajišťuje proti kurzovému riziku. Čtyři z deseti společností se domnívají, že nástroje pro zajišťování kurzového rizika jsou příliš drahé.
 • Společnosti ve Velké Británii za hlavní důvod používání eura považují kolísavost kurzu.

Z dalších závěrů dotazníkového šetření za zaznamenání stojí ještě tato zjištění:

 • Přibližně tři čtvrtiny společností ve Francii, Itálii a Německu uvádějí, že dluhová krize neměla žádný dopad na používání eura jako fakturační měny. Ve Velké Británii to bylo téměř devět z deseti společností.
 • Většina společností odpověděla, že nevidí žádnou změnu, která by je přiměla k většímu používání eura, jelikož při volbě fakturační měny přihlížejí k přání svých klientů.
 • Podle některých z oslovených společností by bylo žádoucí, aby se posílila stabilita eura, aby došlo ke zlevnění a zefektivnění bankovních služeb a aby euro bylo více akceptováno na mezinárodní scéně.

European Commission (Public Oppinion): Possible obstacles to using the euro in international trade (Eurobarometer 424, February 2016)