Konvergenční zprávy otevřely Litvě cestu do eurozóny

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Národní motiv litevských euromincíAlespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu EU usilujícího o členství v eurozóně, zpracovávají Evropská komise a Evropská centrální banka své konvergenční zprávy, které hodnotí plnění vstupních podmínek, známých pod názvem maastrichtská konvergenční kritéria. Pravidelné konvergenční zprávy ze začátku června tohoto roku dospěly k závěru, že je to Litva, která vyhověla všem sledovaným kritériím. Od 1. ledna 2015 se proto může stát v pořadí již devatenáctou členskou zemí EU, která přijala euro za svoji zákonnou měnu.

Se značnou rezervou bylo splněno kritérium cenové stability. Vypočtená referenční hodnota inflace činila v okamžiku evaluace 1,7 % a odvozena byla od inflací ve třech zemích s nejlepšími výsledky cenové stability, což byly Lotyšsko, Portugalsko a Irsko. Konstrukce inflačního kritéria umožňuje vyloučit „odlehlé hodnoty“, způsobené mimořádnými vlivy a nepřiměřeně ovlivňující referenční hodnotu. Na tomto základě byly vyloučeny inflace Řecka, Bulharka a Kypru. Litva vykázala inflaci na úrovni 0,6 %, ležící v dostatečném odstupu od referenční hodnoty. Trvalý sestup litevské inflace s určitými výkyvy započal v r. 2008, kdy inflace dosahovala vrcholu 10 %. I přes očekávané urychlení cenového růstu v příštím roce konvergenční zprávy konstatují, že nízká inflace v Litvě je výsledkem více ekonomických než dočasných faktorů.

Splněno bylo kritérium stavu veřejných financí. Poměr schodku k HDP činil v r. 2013 2,1 % a poměr veřejného dluhu k HDP 39,4 %. Litva zavedla řadu opatření v oblasti fiskálního řízení na podporu zdravých veřejných financí. Podepsána a ratifikována byla Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, litevský parlament bude hlasovat o ústavním zákoně o udržitelnosti financí vládního sektoru, Národní kontrolní úřad byl pověřen funkcí nezávislé fiskální rady. V platnosti je zákon o fiskální kázni, který stanoví cíl vyrovnaného rozpočtu ve střednědobém horizontu.

Neproblémové bylo splnění kritéria kurzové stability. V okamžiku evaluace se Litva již téměř deset let účastnila kurzového mechanismu ERM II, přičemž minimálně požadovaná doba jsou dva roky. V průběhu tohoto období byl uplatňován režim měnového výboru, jímž se Litva jednostranně zavázala k závazkům kurzové stability nad rámec požadavků ERM II. V průběhu dvouletého posuzovaného období kurz litevské měny litas nebyl v souladu s požadavky kurzového kritéria vystavován nadměrným tlakům.

Splněno bylo též kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb. Průměrný výnos desetiletých vládních dluhopisů dosahoval za sledované roční období 3,6 %, což je značně méně než referenční hodnota ve výši 6,2 %.

Posuzování udržitelné konvergence je v reakci na nedávné krizové období v eurozóně prováděno v širším kontextu posílené správy ekonomických záležitostí v EU. Přihlíženo bylo zejména k hodnocení konvergenčních programů na rok 2014 a ke zjištěním vyplývajícím ze Zprávy o varovném mechanismu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze. Rovněž v této oblasti nebyly zjištěny okolnosti, které by relativizovaly závěry maastrichtských konvergenčních kritérií o splnění podmínek pro přijetí eura v Litvě.