Dohoda Euroskupiny o nástroji přímé rekapitalizace

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekJedním z cílů ambiciózního projektu bankovní unie v EU je přetnout začarovaný kruh mezi bankovní krizí a krizí vládních financí. Tomuto záměru má v budoucnu napomáhat i tzv. nástroj přímé rekapitalizace. Jmenovaný nástroj vychází z představy, že finanční pomoc z trvalého záchranného mechanismu ESM by mohla být za určitých podmínek směrována přímo problémovým bankám a nikoli nejprve jako úvěr vládě, která pomoc pro své banky zprostředkovává, čímž se jí zároveň zvyšuje její dluh. V červnu 2013 se ministři financí Euroskupiny dohodli na principech fungování nástroje přímé rekapitalizace, jenž bude finalizován po vyjasnění zbývajících komponent bankovní unie.

Cíle nástroje. Nástroj bude využíván za účelem ochrany finanční stability eurozóny nebo jejího člena. Pomáhat by měl při eliminaci rizika nákazy s původem ve finančním sektoru, které ohrožuje udržitelnost vládních financí.

Kritéria způsobilosti. O pomoc přímé rekapitalizace žádá vždy členský stát ESM, který není schopen ozdravit bankovní sektor vlastními silami bez závažných negativních dopadů na vlastní fiskální udržitelnost. Žádat ji může pro banky, které nesplňují či v blízké době nebudou splňovat požadavky na kapitálovou přiměřenost a které nejsou schopny získat chybějící kapitál ze soukromých zdrojů. Problémová banka musí mít systémový význam pro stabilitu eurozóny nebo jejího člena.

Limit pomoci. Za účelem zachování dostatečné zápůjční kapacity pro ostatní instrumenty ESM bude pro nástroj přímé rekapitalizace vyčleněn z prostředků ESM limit 60 mld. EUR. Tento limit může být Radou guvernérů ESM v případě potřeby přehodnocen.

Struktura sdílení nákladů. Užití nástroje bude součástí hierarchicky uspořádané posloupnosti rekapitalizačních operací. Na prvním místě bude vždy uplatněno zapojení soukromého sektoru do nákladů rekapitalizace, zejména stávajících akcionářů (odpisem vlastního jmění) a věřitelů (konverzí dluhu na akcie). Stanoveno bude též sdílení nákladů mezi žádajícím členem ESM a ESM samotným. V prvním kroku by měl žádající člen doplnit kapitál na zákonné minimum (4,5 % tzv. CET1). V druhém kroku se žádající člen připojí ke kapitálovým injekcím ESM ve stanoveném rozsahu (20 % z celkové veřejné pomoci po dobu prvních dvou let a 10 % v dalších letech). Rada guvernérů ESM může ve výjimečných případech částečně či úplně pozastavit spoluúčast žádajícího člena s ohledem na jeho fiskální pozici.

Forma rekapitalizace. ESM se zapojí do rekapitalizace formou nabytí akciové účasti v dotčené finanční instituci. Za tímto účelem založí plně vlastněnou dceřinou společnost, která bude realizovat rekapitalizační operace.

Podmíněnost. Použití nástroje bude vždy vázáno na stanovené podmínky. Vedle obecných podmínek, které vycházejí z pravidel státní pomoci či fungování ESM, mohou být požadovány další specifické podmínky, např. pro odměňování řídících pracovníků. Plnění všech těchto kondicionalit bude důsledně sledováno.

Pravomoci ESM. ESM bude vykonávat svůj vliv v instituci, která je příjemcem pomoci, jak prostřednictvím své role akcionáře tak i požadavků, jimiž je pomoc podmíněna. Vyslovovat se bude k otázkám, jakými jsou např. volba strategie a obchodního modelu, sledování hospodářských výsledků, jmenování vrcholového managementu a členů dozorčích rad, vykonávání hlasovacích práv. ESM bude vedle svého přímého vlivu brát ohled na zachování praktik nezávislé obchodní organizace.