Rodí se jednotný mechanismus pro řešení bankovních krizí v eurozóně

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekAmbiciózní projekt bankovní unie, jímž eurozóna reaguje na rozvratné události krizového období, je tvořen reformami ve čtyřech oblastech: bankovní regulace, dohled nad bankovním sektorem, ozdravné postupy v bankovním sektoru a pojištění vkladů. Významného pokroku bylo již dosaženo při vytváření jednotného dohledu, tzv. SSM umístěného do Evropské centrální banky. Se zahájením jeho činnosti se počítá na konci r. 2014. Do konce r. 2013 má pak být podle závěrů červnové Evropské rady dosaženo rámcové dohody o dalším pilíři bankovní unie, jímž je jednotný mechanismus pro řešení problémů v bankovním sektoru (Single Resolution Mechanism). Vytvořen by tím byl předpoklad, aby tento mechanismus mohl být používán od ledna 2015.

V červenci 2013 Evropská komise zveřejnila materiál, v němž objasňuje, jak by uvedený mechanismus měl podle jejích představ fungovat. Toto jsou některé myšlenky ze jmenovaného materiálu:

  • ECB jako orgán dohledu upozorní, že určitá banka ve státě, jenž je zapojen do bankovní unie, má závažné problémy vyžadující urgentní řešení.
  • Ustaven bude výbor pro řešení problémové banky, složený ze zástupců ECB, Evropské komise a vnitrostátních orgánů dohledu ze zemí, v nichž má banka své ústředí, pobočky či dceřiné společnosti. Tento výbor připraví návrh na řešení problému, jehož součástí je i způsob zapojení evropského fondu pro řešení problémů v bankovním sektoru.
  • Na základě doporučení výboru nebo i z vlastní iniciativy Komise rozhodne, zda a kdy zahájit ozdravení dotčené banky. Stanoven bude rámec pro použití adekvátních nástrojů a pro čerpání prostředků z evropského fondu.
  • Pod dohledem výboru příslušné vnitrostátní orgány realizují plán řešení problému. Pokud by se vnitrostátní orgán nedržel dohodnutého plánu, výbor bude mít pravomoc zasílat úřední příkazy přímo do problémové banky.
  • Pod dohledem výboru bude zřízen fond, jehož účelem bude zajišťovat dostupnost střednědobé finanční pomoci během restrukturalizace banky. Bude financován z příspěvků bankovního sektoru a nahradí vnitrostátní fondy používané ke stejnému účelu.

Jednotný mechanismus pro řešení problémových bank vytváří nezbytný doplněk jednotnému mechanismu dohledu. Třebaže se od zvýšeného dohledu očekává posílení bezpečnosti bank, nedá se nikdy zcela vyloučit riziko, že nějaká banka se dostane do závažných problémů s likviditou nebo platební schopností. Lze však očekávat, že bankovní krize s přeshraničním dopadem bude možné řešit účinněji, budou-li přístupy vnitrostátních orgánů sladěny na evropské úrovni. Podpořen tím bude jeden z hlavních cílů bankovní unie, jímž je přerušení zhoubné vazby mezi krizí vládních financí a bankovní krizí.