Tři roky od přijetí Národního plánu

Ing. Vilma Dingová
Ing. Vilma Dingová Organizační výbor NKS

Vydáno

Titulní strana Národního plánuJiž po tři roky jsou v prvním čtvrtletí vládě ČR předkládány materiály zaměřené na problematiku technických příprav na zavedení eura. V lednu tohoto roku to byla pravidelná Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČRa v březnu pak Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR. Při této příležitosti je účelné provést ohlédnutí za třemi uplynulými roky technických příprav, které uběhly od přijetí Národního plánu v dubnu 2007.

Významného pokroku bylo dosaženo především v oblasti legislativních příprav. Po dvou letech odborných diskusí byla vyřešena otázka způsobu adaptace právního prostředí na zavedení eura v České republice. V březnu 2009 byl vládě předložen materiál Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR, na jehož základě bylo rozhodnuto o uplatnění tzv. metody postupné změny českého právního řádu a zároveň byl přijat harmonogram legislativních prací v přípravách na zavedení eura. Další významnou skutečností v oblasti přípravy českého právního řádu je to, že dokončován je legislativní proces nového zákona o ČNB, jímž bude dosaženo plné harmonizace legislativy o centrální bance s evropským právem. Zpracovány byly též základní principy Obecného zákona o zavedení eura v ČR, který představuje hlavní právní předpis vytvářející předpoklady pro zajištění přechodu na jednotnou evropskou měnu.

I v ostatních oblastech příprav bylo dosaženo pokroku ve formě zpracování řady metodických materiálů. Jmenovat lze dokument Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura (únor 2008), který podal první ucelenou informaci o zásadách přepočtu peněžních částek mezi českou korunou a eurem. Zjištěné poznatky byly následně aplikovány v oblasti ochrany spotřebitelů, kde byl vyhotoven materiál Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen(leden 2009). Zpracovaná problematika duálního označování bude jedním z nástrojů proti neodůvodněnému zvyšování cen při přechodu na euro. V oblasti finančního sektoru to pak jsou tři metodické texty: Metodika přechodu z Kč na euro a duálního označování cen na kapitálovém trhu, Konverze úrokových sazeb po přijetí euraa Metodika přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování, teze přechodu platebního styku na euro. Zpracovány byly v roce 2008 a následně byly aktualizovány a doplněny o nové poznatky, zejména o zkušenosti se zavedením eura ve Slovenské republice.

V uvedeném období byly též zpracovány pracovní verze některých důležitých materiálů, na kterých práce ještě pokračují. Zde lze uvést zejména materiál Komunikační strategie k zavedení eura v České republice, která definuje základní cíle, principy a nástroje komunikace k zavedení eura. Dále pak materiál Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura, který v tomto segmentu navrhuje ucelený systém organizačního zajištění, monitorování a reportingu. V neposlední řadě je to i materiál Monitorování cenového vývoje v období zavedení eura, který mapuje metody a opatření ke zvláštnímu sledování vývoje cen v období před a po zavedení eura. Ve výčtu dokumentů nelze opomenou ani Odhad rozpočtových nákladů spojených s principem nepoškození občana při zavedení eura v ČR, ve kterém byl v roce 2008 proveden propočet rozpočtových dopadů různých způsobů zarovnávání finančních částek a poskytnut tak byl řád takto vyvolaných nákladů.

Významným mezníkem v informování veřejnosti o přípravách na zavedení eura bylo spuštění oficiálních internetových stránek zaměřených na problematiku zaváděni eura v ČR. Stránky www.zavedenieura.cz byly zprovozněny v únoru 2008 a v následujících letech byly dokompletovány o samostatné úvodní stránky pro dílčí kategorie uživatelů.

Po celé období dosavadních příprav byla velká pozornost věnována získávání zahraničních zkušeností, neboť v průběhu tohoto období se staly novými členy eurozóny Slovinsko, Malta, Kypr a Slovensko. Dalším cenným zdrojem zkušeností byl twinning projekt Ministerstva financí, ČNB a Národní banky Belgie, který proběhl v roce 2007 a 2008. Získané zahraniční zkušenosti byly využívány při zpracovávání metodických materiálů. Národní koordinační skupina, v jejíž gesci technické přípravy probíhají, zastává přístup, že existuje řada aktivit souvisejících s budoucím přechodem na euro v ČR, které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu vstupu ČR do eurozóny. Pro další orientaci a intenzitu příprav bude mít zásadní vliv nová vláda, jež vzejde z voleb na konci května. Právě priority nové vlády a její postoj k otázce zavedení eura se stanou rozhodujícím faktorem, jenž určí, zda technické přípravy dostanou nový impulz či zda naopak dojde k jejich utlumení.

Odkaz na tiskovou konferenci k jednání vlády dne 19.4.2010

Národní plán zavedení eura v České republice

Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice