Lotyšská vláda stanovila termín zavedení eura

Ing. Vilma Dingová
Ing. Vilma Dingová Organizační výbor NKS

Vydáno

Logo informační kampaněLotyšská vláda vyhlásila 1. leden 2014 jako cílové datum zavedení eura v této pobaltské zemi.  Stalo se tak na zasedání vlády dne 16. března letošního roku, spolu se schválením aktualizace Národního plánu zvedení eura v Lotyšsku. 

Národní plán ve své aktualizované verzi popisuje všechny klíčové aktivity související s technickým zvládnutím procesu přechodu na novou měnu, včetně informační kampaně, přizpůsobení legislativy, statistiky, účetnictví, finančních toků a informačních systémů. Rovněž vymezuje pravidla pro ochranu spotřebitele v období zavádění eura. Plán dále stanoví konkrétní termíny a odpovědnost institucí za plnění jednotlivých úkolů. Lotyšský plán svými aktivitami pokrývá jak veřejný, tak soukromý sektor.

Výměna národního oběživa latu na eura je naplánována tak, aby byl každodenní život obyvatel co nejméně narušen. Za účelem snížení nákladů spojených s přechodem na euro a zajištění plynulé výměny oběživa bylo rozhodnuto o zavedení eura současně do hotovostního i bezhotovostního oběhu. Národní plán rovněž vymezuje základní principy přechodu z národní měny na euro, k nimž patří:

  • Vymezení období duálního oběhu latu a eura, stanovené na jeden měsíc. Do 1. února 2014 tedy bude možná úhrada všech hotovostních plateb jak v latech, tak v eurech. Zároveň však budou bankovky a mince staré národní měny počínaje 1. lednem 2014 plynule stahovány z hotovostního oběhu a nahrazován eurem, zatímco  bezhotovostní transakce budou prováděny od počátku roku 2014 již výhradně v eurech.
  • Stanovení pravidel bezplatné výměny oběživa ve všech finančních institucích, s platností do poloviny roku 2014. Po uplynutí této lhůty bude možné provést bezplatnou výměnu latů na eura kdykoli v lotyšské centrální bance.
  • Určení zásad pro konverzi zůstatků na účtech, kdy všechny zůstatky na účtech denominované k 31. 12. 2013 v latech budou automaticky a zdarma převedeny na částky v eurech s užitím neodvolatelně stanoveného přepočítacího koeficientu, který bude určen orgány EU v návaznosti na schválení vstupu Lotyšska do eurozóny.
  • Uplatnění principu kontinuity právních závazků, který znamená, že všechny existující smlouvy obsahující plnění v národní měně budou po zavedení eura platit  i nadále a nebude třeba je uzavírat znovu
  • Zavedení duálního označování cen za účelem usnadnění orientace veřejnosti v cenách a peněžních částkách znějících na novou měnu v porovnání s údaji v domácí měně. Počínaje říjnem 2013 budou všechny částky (ceny) v národní měně orientačně uváděny rovněž v eurech. Od 1. ledna 2014 budou eurové ceny naopak orientačně označeny i v latech, což potrvá až do 31. 12. 2014. Duální označování cen bude povinné pro všechny obchodníky.
  • Hrazení nákladů zavedení eura veřejnými institucemi a soukromými subjekty, což vyžaduje včasné naplánování těchto nákladů a zajištění potřebných zdrojů.  Náklady veřejného sektoru na zavedení eura budou hrazeny ze zdrojů státního rozpočtu.
  • Provádění komunikační kampaně tak, aby všichni občané měli možnost získat potřebné a vyčerpávající informace vztahující se k praktickým aspektům zavedení eura, zejména pak informování o veškerých časových termínech,  hodnotě a nakládání s přepočítacím koeficientem, pravidlech výměny oběživa a konverze zůstatků na účtech, vzhledu eurových bankovek a mincí, včetně prvků jejich zabezpečení před paděláním. Kampaň bude brát na zřetel i různé specifické skupiny obyvatelstva, k nimž patří lidé žijící v odlehlých regionech, důchodci, zdravotně postižení, národnostní menšiny atp. Nejvyšší intenzita komunikační kampaně je naplánována na období duálního oběhu latu a eura.    

Podrobnosti o přípravách Lotyšska na zavedení eura lze nalézt na webových stránkách http://www.eiro.lv/lat/ .