Příprava právního prostředí na zavedení eura v České republice

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Koncem března tohoto roku vláda ČR schválila materiál, který předurčuje, jakým způsobem bude postupovat adaptace právního řádu na budoucí zavedení eura. V pozadí za tímto materiálem se nalézal dlouhodobý koncepční spor mezi dvěma právními názory, nazývanými pracovně metodami jednorázové a postupné změny právního řádu.

Podle metody jednorázové změny právního řádu by bylo žádoucí, aby ještě před přijetím eura formou přímé novelizace byly ve všech právních předpisech korunové částky nahrazeny částkami v eurech. Tento přístup byl motivován snahou o dosažení maximální právní jistoty občanů.

Proti tomuto přístupu však bylo namítáno, že v sobě skrývá nemalá implementační rizika:

  • Základním úzkým místem je krátký čas pro nahrazení korunových částek eurovými a zejména pro jejich kontrolu po oznámení přepočítacího koeficientu, k němuž dojde necelý půlrok před zavedením eura.
  • S tímto krátkým časem kontrastuje enormní rozsah dotčených právních předpisů, jelikož odhadovat lze více než 300 zákonů, ke kterým je nutné připočíst stovky nařízení vlády a vyhlášek.
  • Neexistuje precedens úspěšného provedení metody jednorázové změny, neboť všechny nové země eurozóny, které se rozhodly pro zavedení eura formou velkého třesku (Slovinsko, Kypr, Malta a Slovensko), se v oblasti legislativy rozhodly pro postup odpovídající dále popsané metodě postupné změny.
  • Pro ČR nejsou relevantní zkušenosti zakládajících zemí eurozóny, neboť ty disponovaly tříletým přechodným obdobím, během něhož byl znám přepočítací koeficient.

Jako alternativu, k níž se přiklonila vláda ČR,  materiál popsal tzv. metodu postupné změny právního řádu. Tento přístup se vyznačuje následujícími rysy:

  • Ministerstva zváží citlivost právních norem s ohledem na právní jistotu občanů a podniků, podle toho se pak rozhodnou buď pro přímou novelu nebo pro tzv. přímou použitelnost evropského práva. Z právního hlediska totiž není překážkou, aby se po zavedení eura vyskytovaly v právní úpravě po určitou dobu částky v korunách, neboť na ty se automaticky pohlíží jako na částky v eurech podle přepočítacího koeficientu.
  • Časový harmonogram legislativního procesu bude obsahovat kontrolní body, v nichž bude moci být ověřeno, zda se naplňuje riziko nedostatečné právní jistoty. V takovém případě vláda může přijmout korigující opatření.

Součástí materiálu je též harmonogram legislativních prací, který podává ucelenou představu o posloupnosti jednotlivých etap legislativních prací a o jejich časovém ohraničení.

Úvodní období začíná vytvořením seznamu všech právních předpisů dotčených zavedením eura. Následovat bude podrobná analýza všech dotčených ustanovení těchto předpisů, jejímž účelem bude rozhodnout o věcném řešení dopadu zavedení eura. Zodpovědná ministerstva také stanoví, které právní předpisy budou s ohledem na právní jistotu občanů a podniků přímo novelizovány před zavedením eura a které budou přizpůsobeny prostřednictvím přímé použitelností evropského práva.

Následně harmonogram vstupuje do fáze zpracování paragrafového znění novelizovaných právních předpisů. V té době ještě nebude znám přepočítací koeficient, proto na místech s korunovými částkami bude dočasně ponecháno prázdné místo, které bude doplněno eurovými částkami bezprostředně po oznámení přepočítacího koeficientu. S vynechanými konkrétními částkami v eurech proběhne i mezirezortní připomínkové řízení. V důvodové zprávě bude nicméně vždy uvedeno, jakým způsobem budou tyto později doplněné částky stanoveny.

Po oznámení přepočítacího koeficientu bude následovat velmi náročné období k dokončení paragrafového znění novelizovaných předpisů. Během deseti pracovních dnů budou na příslušená místa zaneseny eurové částky, proběhne schválení všech návrhů vládou. V případě zákonů legislativní proces bude pokračovat v Parlamentu ČR. Všechny novelizované právní předpisy budou následně zveřejněny ve Sbírce zákonů tak, aby nabyly platnosti nejpozději měsíc před zavedením eura.