Vláda schválila Zprávu o plnění Národního plánu

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Vláda na svém zasedání dne 19. dubna 2010 schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR. Tento materiál člení aktivity vyvíjené v souvislosti s plněním Národního plánu na úkoly již zpracované a dále na prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce. Jako hlavní splněné úkoly předkládaný materiál uvádí zpracování metodických textů „Komunikační strategie k zavedení eura v České republice“ a „Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura“.

Jako prioritní činnosti NKS na rok 2010 materiál představuje následující aktivity:

  • pokračování v pracích souvisejících s metodikou adaptace státní správy na zavedení eura,
  • vypracování příručky pro členy zastupitelstev obcí a krajů při přípravě na zavedení eura,
  • pokračování v pracích na přípravě koncepce komunikační kampaně,
  • zahájeni třístranného twinning projektu s Adetef Francie, Národní bankou Slovenska a Ministerstvem financí ČR.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura, která aktualizaci Národního plánu ve formě Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR vládě předložila, je přesvědčena, že řadu aktivit souvisejících s přípravami na zavedení eura lze provádět s předstihem bez stanoveného data zavedení eura, což usnadní budoucí přechod české ekonomiky na společnou evropskou měnu.

Důležitou součástí materiálu jsou aktualizované matice úkolů Národního plánu podle jednotlivých pracovních skupin.

Zpráva o plnění Národního plánu (2010)