Zpráva o stárnutí evropské populace

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekKaždé tři roky Evropská komise publikuje Zprávu o stárnutí evropské populace (Ageing Report). Jedná se o důležitý dokument, který na evropské úrovni vstupuje do řady diskusí:

  • Je využíván při formulování hlavních výzev pro hospodářskou politiku členských zemí EU.
  • Stává se důležitým podkladem pro hodnocení udržitelnosti veřejných financí, a to ve světle výdajů úzce navázaných na demografický vývoj (starobní důchody, zdravotní péče, vzdělávání či dávky v nezaměstnanosti).
  • Slouží jako analytický podklad při hodnocení dopadů demografického vývoje na trh páce a na potenciální hospodářský růst.

V květnu 2015 byla vydána v pořadí již šestá tato zpráva. Jejím základem je projekce populačního vývoje na období 2013 až 2060. Tato projekce přichází s opakovaným zjištěním, že „Evropa stále více šediví“ a že je nejvyšší čas uvědomit si závažnost výzev, které stárnutí evropského obyvatelstva přináší. Jaká to jsou závažná zjištění?

Koeficient závislosti osob v důchodovém věku se téměř zdvojnásobí. Za EU jako celek se poměr věkové skupiny 65 let a více k věkové skupině 15 až 64 let zvýší ze současných 27,8 % na 50,1 %.To znamená, že v průběhu sledovaného období se počet osob v produktivním věku, jenž připadá na osobu v důchodovém věku, sníží ze čtyř na dvě osoby.

Zvýší se míra participace věkových skupin na pracovní síle, a to zejména u starších osob. V důsledku nezbytných reforem penzijního systému se nejvíce zvýší míra zapojení osob do pracovního procesu ve věkové skupině 55 až 64 let (asi o 20 procentních bodů u žen a 10 procentních bodů u mužů). Celková míra participace žen se zvýší asi o 6 procentních bodů ve srovnání s jedním procentním bodem u mužů.

Celková nabídka práce klesne. Po stabilizaci celkové nabídky práce v letech 2013-2023 projekce počítá s tím, že v navazujícím období do r. 2060 dojde k jejímu poklesu o 8,2 %. To představuje snížení asi o 19 miliónů osob.

Zvýší se míra zaměstnanosti, avšak absolutní zaměstnanost se sníží. Projektováno je zvýšení celkové míry zaměstnanosti ve skupině osob v produktivním věku, a to z 68,4 % v r. 2013 na 75 % v r. 2060. V absolutním vyjádření však zaměstnanost poroste pouze do r. 2022, poté začne klesat a v r. 2060 bude činit 202 miliónů, což znamená pokles o 13 miliónů pracovníků mezi roky 2023 až 2060. Negativní dopad stárnutí populace bude jen částečně vyrovnáván imigrací a předpokládaným snížením strukturální nezaměstnanosti. Dopad demografického vývoje na trh práce proto nebude během sledovaného časového horizontu stejnorodý. Do r. 2022 lze očekávat, že rostoucí míra participace žen a starších osob bude působit jako polštář tlumící negativní dopad demografických změn. Poté však již plně převáží efekt stárnutí populace. Počet osob v produktivním věku a zaměstnaných osob již bude trvale klesat.