Odstartovala první implementační fáze Zprávy pěti prezidentů

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekZpráva pěti prezidentů, která byla publikována v červnu 2015, nastiňuje vizi dalšího vývoje hospodářské a měnové unie. Vychází z přesvědčení, že lepšící se stav eurozóny již nevyžaduje koncentrovat veškeré úsilí na krizový management a tudíž že nastal čas pro přijímání koncepčních opatření, která učiní ze společné měny euro mnohem robustnější a odolnější konstrukci.

Podle jmenované zprávy by směřování k užší integraci eurozóny mělo být rozvrženo do tří fází. První z těchto fází se bude opírat o využívání stávajících nástrojů a smluv. Konkrétní opatření, která by měla být v tomto období realizována, byla představena Evropskou komisí 21. října 2015. Mají podobu ucelených námětů na podporu konkurenceschopnosti, strukturální konvergence, zodpovědné fiskální politiky i demokratické legitimity.

Jednotná externí reprezentace eurozóny

Zastoupení eurozóny na mezinárodních fórech podle představ Komise neodpovídá rostoucímu významu tohoto měnového bloku. Členské státy eurozóny často nemluví jedním hlasem, v ostrém kontrastu s jednotnou reprezentací amerického dolaru. Komise navrhuje cestovní mapu k jednotné reprezentaci eurozóny v řídících strukturách Mezinárodního měnového fondu v čele s prezidentem Euroskupiny.

Směřování k finanční unii

Za zcela zásadní krok k úplné a hlubší HMU Komise považuje dobudování bankovní unie. Za tím účelem je především nutné implementovat již existující či dohodnutou legislativu. A rovněž je nutné pokročit ve vyplňování jejích chybějících částí, což je případ společného systému pojištění vkladů. Komise se zavazuje k předkládání legislativních návrhů, které budou směřovat k více evropskému systému pojištění vkladů, nezávislému na stavu financí v jednotlivých členských státech. Za svoji prioritu pokládá též dotvoření unie kapitálových trhů.

Reorganizovaný evropský semestr

Komise chce navázat na již provedené změny v evropském semestru, sledující otevřenější dialog s členskými státy. Jejím snahou bude předsunout diskuzi a doporučení pro eurozónu jako celek před diskuzi a doporučení pro jednotlivé země, aby nejprve byly konzistentně projednány společné výzvy. Do evropského semestru by měly být též pevně zakomponovány sociální aspekty a problematika zaměstnanosti. Významnou roli mají sehrávat sociální partneři.

Zlepšení nástrojů ekonomické správy eurozóny

Komise se domnívá, že nedávné změny v reformě ekonomické správy EU a eurozóny vyžadují určitý čas pro vyhodnocení jejich účinnosti a že teprve poté bude účelné zvažovat další legislativní změny. Nadcházející období bude nicméně využito ke zvýšení transparentnosti, předvídatelnosti a účinnosti existujících pravidel. Tomuto cíli mají napomoci dva nové orgány.

  • Národní výbory pro konkurenceschopnost. Komise doporučí Radě, aby vyzvala členské státy ke zřízení těchto výborů, pověřených sledováním konkurenceschopnosti a hodnocením s tím souvisejících politik. Tyto výbory by měly brát v úvahu jistý minimální počet kritérií, zohledňujících národní specifika a respektujících role sociálních partnerů.
  • Evropský fiskální výbor. Tento nezávislý výbor, zřízený Komisí a složený z pěti expertů, bude pověřen několika úkoly: i) vyhodnocováním fiskálního rámce EU, ii) formulací doporučení ohledně vhodného zaměření fiskální politiky pro eurozónu jako celek, iii) spoluprací s národními fiskálními radami v jednolitých členských státech a iv) poskytovat ad-hoc poradenství na žádost předsedy Komise.

První implementační fáze Zprávy pěti předsedů by měla být ukončena 30. června 2017. Navázat by na ni měla fáze druhá s mnohem dalekosáhlejšími opatřeními k upevnění konvergence. Závěrečná třetí fáze, jež by dále posunula eurozónu směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii, by měla být završena do deseti let.

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie: Komise podniká konkrétní opatření k posílení HMU (Tisková zpráva Evropské komise)