Eurozóna buduje jednotný krizový mechanismus

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Elke König - předsedkyně SRBJednotný mechanismu pro řešení krizí bank (Single Resolution Mechanism, SRM) je jedním z nosných pilířů postupně se rodící bankovní unie. Jeho úkolem je zajistit, aby záchranné operace v bankovním sektoru probíhaly efektivně a s minimálními náklady pro daňového poplatníka i reálnou ekonomiku.

Ústředním řídícím článkem jmenovaného mechanismu je Jednotný výbor pro řešení bankovních krizí (Single Resolution Board, SRB), který se formálně ujal svých pravomocí 1. ledna 2015. Jedním z hlavních úkolů tohoto nového evropského orgánu je spravovat jednotný fond pro řešení bankovních krizí (Single Resolution Fund, SRF), který bude sdružovat prostředky pro financování ozdravných operací v bankovním sektoru. Od 1. ledna 2016 tento fond začne být naplňován z příspěvků bank a investičních firem působících na území eurozóny.

Základním východiskem pro fungování SRM je Směrnice pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). Touto cestou se ve všech zemích EU ustavují národní krizové fondy. Naplňovány budou postupně z odvodů bank a investičních společností.

V členských zemích eurozóny, případně i dalších zemích EU zapojených do bankovní unie, budou národní krizové fondy nahrazeny jednotným krizovým fondem. Po přechodnou dobu 8 let však budou příspěvky z národních bankovních sektorů drženy v národních podfondech, které jen postupně budou zvyšovat svoji vzájemnost (mutualisation). To znamená, že jen postupně budou stírat vazbu mezi národním původem příspěvků do SRF a sídlem ozdravované finanční instituce. Umožněny budou vzájemné půjčky mezi národními podfondy.

K posílení důvěryhodnosti jednotného krizového mechanismu přispěla dohoda ministrů Rady ECOFIN z 8. prosince 2015 o zřízení státních úvěrových linek. Touto cestou má být řešen případný nedostatek finančních zdrojů po přechodnou dobu, než SRF dosáhne prostřednictvím příspěvků od úvěrových institucí své plné finanční kapacity. Státní úvěrové linky by byly použity až po vyčerpání všech jiných možností a splaceny by byly bankovním sektorem té země, ve které došlo k ozdravné akci. Prostřednictvím uvedených linek SRF získá přístup k částce ve výši 55 mld. EUR, což odpovídá očekávané velikosti SRF po uplynutí přechodného období, stanovené ve výši 1 % pojištěných vkladů.

Ministři Rady ECOFIN se na svém jednání rovněž shodli na potřebě zahájit co nejdříve diskuzi o podobě tzv. trvalého jistícího mechanismu, schopného mobilizovat dostatečnou podporu z veřejných zdrojů za účelem zvládání i rozsáhlých bankovních krizí. Tento mechanismus by měl být plně funkční nejpozději na konci osmiletého přechodného období a zajišťovat by měl rovné zacházení mezi všemi státy bankovní unie.

Webové stránky SRB