Zdařilé zavedení eura v Lotyšsku

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

S odstupem několik měsíců Evropská komise pravidelně hodnotí přípravy i samotný průběh přechodu na jednotnou evropskou měnu v nově vstupující zemi do eurozóny. Vydává Zprávu o zavádění eura, jejímž účelem není jen podat zajímavé informace, ale i vyvodit závěry, jež by mohly pomoci při budoucích přípravách na zavádění eura. Tentokrát byla pozornost zaměřena na Lotyšsko, které přijalo euro na začátku tohoto roku.

Výměna oběživa

Nejviditelnějším prvkem přechodu na euro je vždy výměna oběživa, do které jsou vtaženi doslova všichni: finanční instituce, podnikový sektor a občané. Předzásobení bank eurovou hotovostí bylo zahájeno 1. listopadu 2013, od 10. prosince byly eurovou hotovostí vybaveni hlavní klienti obchodních bank, a to včetně poštovních úřadů. Od 10. prosince 2013 si veřejnost mohla zakoupit startovací balíčky, které obsahovaly směs lotyšských euromincí v nominální hodnotě 14,23 EUR. Připraveno bylo asi 800000 takových balíčků, přibližně jeden na domácnost, k 1. lednu 2014 bylo prodáno 664000 balíčků. Celkem 95000 speciálních sad, každá o hodnotě 200 EUR, bylo připraveno pro malé obchodníky, z nichž prodáno bylo přibližně 70000.

Na základě statistického šetření Komise odhaduje, že asi 43 % lotyšských občanů bylo vybaveno eurovými bankovkami před zahájením výměny oběživa. Z tohoto počtu pro 56 % občanů se zdrojem eurobankovek staly zahraniční cesty, pro zbývajících 56 % pak výměny v lotyšských bankách. U euromincí tato vybavenost dosahovala 60 %.

Duální oběh

Období duálního oběhu se souběžnou cirkulací hotovostního eura a lotyšského latu trvalo 2 kalendářní týdny. Již první pracovní den poměrně vysoký počet lotyšských občanů prováděl své hotovostní platby v eurech. O dva další dny později se podíl eurových plateb zvýšil na dvě třetiny a poté rychle směřoval k hranici 90 %. Maloobchod zvládal nápor v placení dvojí měnou poměrně hladce. Byl dostatečně vybaven eurovou hotovostí, žádné větší komplikace nebyly hlášeny. Již 2. ledna 2014 bylo u 94 % nákupů vraceno pouze euro. Na úroveň 100 % se tento podíl dostal 7. ledna, kde setrval do konce duálního oběhu.

K začátku r. 2014 bylo na výběr eurové hotovosti uzpůsobeno všech 1061 bankomatů. Také všechny platební terminály byly k 1. lednu připraveny na placení eurem. Klienti bank byli vyzýváni k častějšímu využívání elektronických způsobů placení, jejichž podíl se v lednu 2014 zvýšil o 20 až 30 %.

Předcházení nekalým praktikám

Lotyšská veřejnost měla poměrně vysoké obavy z negativních dopadů zavedení eura na inflaci. S cílem zamezit neodůvodněnému zvyšování cen podléhalo již od ledna 2013 asi 120 cen nejčastěji nakupovaných produktů a služeb samostatnému sledování (kadeřnictví, restaurace a kavárny, autoservis aj.). S výsledky tohoto monitoringu byla veřejnost seznamována na webových stránkách Ministerstva hospodářství.

Povinné duální označování cen a dalších vybraných peněžních částek bylo zahájeno 1. října 2013 a trvat bude do 30. června 2014. Od října 2013 bylo provedeno téměř 15000 kontrol dodržování závazných pravidel, přičemž asi v 5500 případech bylo zjištěno nějaké pochybení, nejčastěji v nesprávném přepočtu peněžních hodnot. Obvykle bylo dosaženo rychlé nápravy, asi ve 40 případech byla uložena pokuta do výše 500 latů (711,44 EUR). Počet pochybení v čase klesal. Téměř tři čtvrtiny Lotyšů považovalo duální označování za užitečný nástroj cenového srovnávání.

Dne 12. července 2013 byla zahájena kampaň „Férového zavádění eura“, která vybízela podnikatelské subjekty, aby se zavázaly k respektování stanovených pravidel zavádění eura a byly nápomocny svým klientům. Každý zájemce o účast v této kampani obdržel etiketu s logem kampaně a byl zařazen na „bílý seznam“ účastníků. Ke konci ledna 2014 se do kampaně zapojilo 1224 obchodníků, což bylo podstatně méně oproti cílovému stavu 10000 obchodníků.
Asi 57 % Lotyšů se domnívá, že přechod na euro zvýší inflaci. Tento pocit zesílil mezi červencem a listopadem 2013 navzdory faktu, že roční index spotřebitelských cen vykazoval záporné přírůstky. V období vlastního přechodu na euro vnímaná inflace mírně poklesla.

Komunikační kampaň

Intenzivní fáze komunikační kampaně byla zahájena v červenci 2013 v návaznosti na rozhodnutí Rady o přijetí Lotyšska za člena eurozóny. Kampaň zamýšlela dosáhnout stavu, aby 90 % rezidentů mělo pocit dobré informovanosti o praktických aspektech zavádění eura. Tento cíl byl dosažen. Použita byla kombinace více komunikačních nástrojů (přímé zásilky domácnostem, semináře a školení, sociální sítě, televizní spoty aj.) a zacílena byla na vícero skupin (široká veřejnost, školní mládež, zranitelné skupiny, podnikový sektor aj.).

Podpora zavedení eura dosáhla v Lotyšsku 52 %, na začátku r. 2013 činila dokonce jen 33 %. Vzhledem k této nízké podpoře Komise doporučuje pokračovat v komunikačním úsilí a ve sledování veřejného mínění. Týkat se to má zejména dohledu nad dodržováním pravidel duálního označování, kontroly správnosti pravidel zaokrouhlování při přepočtu peněžních částek a podrobnějšího sledování cenového vývoje po několik dalších příštích měsíců.