Jednotný mechanismus dohledu má definitivně zelenou

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekMinistři financí sdružení v Radě ECOFIN na svém jednání v říjnu 2013 bez rozpravy učinili formální tečku za legislativním procesem k nařízení, kterým se zavádí tzv. jednotný mechanismus dohledu. Tento mechanismus, označovaný zkratkou SSM (Single Supervisory Mechanism), představuje jeden ze čtyř základních pilířů vznikající bankovní unie. Institucí odpovědnou za plnění cílů jednotného dohledu bude Evropská centrální banka, která má nyní dvanáct měsíců na vybudování technického zázemí pro zabezpečení svých nových dohledových pravomocí.

SSM se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

  • Do SSM budou zapojeny všechny členské země eurozóny, přičemž účast je otevřena i dalším členům EU, ochotným podílet se na hlubší integraci bankovního dohledu. Zřízen bude Výbor dohledu, pověřený řízením dohledových aktivit přenesených na SSM. Složen bude ze zástupců všech participujících zemí, přičemž zástupci nečlenských zemí eurozóny budou mít stejná hlasovací práva jako členové eurozóny.
  • Vedle Výboru dohledu se součástí institucionální struktury SSM stává nejvyšší řídící orgán ECB, jímž je Rada guvernérů. V její pravomoci je odmítnout rozhodnutí přijatá Výborem dohledu. Případné spory mezi Radou guvernérů a národními dohledovými orgány bude řešit mediační panel. ECB bude povinna dbát na striktní oddělení svých funkcí v oblastech měnové politiky a bankovního dohledu.
  • ECB bude odpovídat za jednotný výkon dohledu v celém bankovním systému eurozóny, čítajícím přibližně 6000 bank. Přímo dohlížet však bude jen na významné banky s hodnotou aktiv převyšujících 30 mld. EUR nebo dosahujících alespoň 20 % HDP domácí ekonomiky. Případně také na banky, které požádaly či již obdržely veřejnou finanční podporu z evropských záchranných fondů.
  • Do SSM bude integrována činnost národních orgánů dohledu, jejichž úkolem bude provádět dohled nad méně významnými bankami. ECB bude moci kdykoliv převzít dohled nad těmito úvěrovými institucemi, vyžádá-li si to jednotná aplikace dohledových standardů. ECB bude oprávněna udílet instrukce národním orgánům dohledu, tyto orány budou mít povinnost informovat ECB o svých závažných rozhodnutích. Národní orgány dohledu budou nadále plnit své funkce v oblastech nespadajících pod SSM, jimiž jsou např. ochrana spotřebitele, boj proti praní špinavých peněz či služby platebního styku.
  • Důležitou součástí institucionálního rámce dohledu nad finančním trhem v EU zůstává Evropský orgán pro bankovnictví, nazývaný EBA (European Banking Authority). Pověřen bude vypracováním jednotných pravidel dohledu, aplikovaných ve všech 28 členských zemích EU. Tento orgán bude rovněž pravidelně provádět zátěžové testy, jež budou zkoumat odolnost evropských bank proti potenciálním rizikům. V otázkách technických standardů bude rozhodovat tzv. dvojí kvalifikovanou většinou, zajišťující rovné postavení zemí, jež nejsou členy eurozóny.