ECB představila „bazuku“ proti dluhové krizi

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Logo ECBDne 6. září 2012, za účasti předsedy Euroskupiny Jean-Claude Junkera a místopředsedy Evropské komise Olliho Rehna, odsouhlasila Rada guvernérů ECB intervenční nástroj s názvem přímé monetární transakce (Outright Monetary Transactions, OMT). Tento program, který si v tisku získal přezdívku bazuka, bude zaměřen na intervenční nákupy na vybraných trzích s vládními obligacemi. Jak uvedl prezident ECB Mario Draghi na tiskové konferenci, cílem tohoto nástroje je napomoci odstranit závažná pokřivení trhů s vládními dluhopisy, která brání řádnému fungování měnové politiky na celém území eurozóny.

ECB poukazuje na několik kanálů, jimiž nefunkční dluhopisové trhy deformují měnové prostředí a ohrožují tím cenovou stabilitu (viz např. Monthly Bulletin, September 2011, s. 53)

  • Cenový kanálpoukazuje na fakt, že výnosy mnohých podnikových obligací jsou odvozovány od výnosové křiky vládních dluhopisů.
  • Rozvahovým kanálemse rozumí situace, kdy padající ceny vládních obligací způsobují ztráty obchodním bankám, které se musejí rekapitalizovat, což omezuje jejich kapacitu poskytovat úvěry.
  • Likviditním kanálemje označován jev, kdy vládní obligace ztrácejí vlastnost způsobilé zástavy v refinančních operacích s centrální bankou, načež ztížený přístup k likviditě působí opět negativně na úvěrovou aktivitu bank.

 

Na základě uvedených skutečností je ECB pevně přesvědčena, že program OMT má plnou oporu v mandátu prvořadého cíle cenové stability. Při pokračujících distorzích na dluhopisových trzích by totiž hrozily nejrůznější destruktivní scénáře s fatálními dopady na cenovou stabilitu. Velkým dílem k narušení funkčnosti dluhopisových trhů podle ECB přispívají neopodstatněné obavy u části investorské komunity, že projekt společné měny by mnohl být opuštěn.

ECB odkryla základní technické vlastnosti jmenovaného programu, mezi nimiž lze jmenovat následující:

Podmínky účasti. Zapojení člena eurozóny do programu OMT bude možné pouze buď v rámci makroekonomického nápravného programu s finanční účastí záchranných mechanismů eurozóny (EFSF/ESM) nebo v rámci preventivní linky, jejíž vytvoření tyto mechanismy umožňují. Adresát pomoci musí striktně plnit podmínky nápravného programu. Při formulaci specifických požadavků pro jednotlivé země a při sledování jejich plnění se předpokládá zapojení Mezinárodního měnového fondu.

Sterilizace. Intervenční nákupy budou prováděny výlučně na sekundárních trzích s vládními dluhopisy a cíleny budou na obligace s kratší dobou do splatnosti v rozmezí od jednoho roku do tří let. Likvidita dodávaná programem OMT bude plně sterilizována, čili ve stejném rozsahu pomocí jiných nástrojů stahována z oběhu.

Velikost. Žádné kvantitativní limity pro objemy nákupů v rámci programu OMT nebudou stanoveny.

Transparence. Tržní hodnota obligací, které jsou v držení ECB z titulu programu OMT, bude v agregované podobě publikována každý týden. Členění těchto transakcí podle jednotlivých zemí bude prováděno jednou měsíčně.