Eurostrategie

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 29. srpna 2007 č. 1002.

První část materiálu vyhodnocuje původní strategii přistoupení ČR k eurozóně z roku 2003, která považovala období 2009-2010 za vhodný termín, k němuž by česká ekonomika mohla být připravena k přijetí eura. Zdůrazněn je význam splnění pěti maastrichtských konvergenčních kritérií. Právě existence nadměrného deficitu byla důvodem, jenž vedl k opuštění původního termínu.

Druhá část materiálu se zabývá dopady na Českou republiku a její ekonomiku. Ve prospěch zavedení eura v ČR hovoří vysoká a rostoucí otevřenost ekonomiky, obchodní provázanost se zeměmi eurozóny, stabilita bankovního sektoru a postupující proces reálné konvergence. Uvedeny jsou též faktory, které snižují možné přínosy zavedení eura: rozdíl cenové a mzdové hladiny od průměru EU, rozdílnost hospodářského cyklu, vyšší podíl průmyslu na HDP, nepružnosti trhu práce, nedostatečné sladění daňového a dávkového systému a nekonsolidované veřejné finance.

Závěrečná část aktualizované strategie obsahuje výzvy pro českou hospodářskou politiku, které by měly vést k optimální připravenosti české ekonomiky přijmout euro. Dokument považuje za klíčovou fiskální politiku, která bude po zavedení eura nejvýznamnějším nástrojem makroekonomické stabilizace. Měnová politika významně přispívá k plnění maastrichtských kritérií tím, že od roku 2010 začne platit nový inflační cíl ve výši 2 %. I nadále budou prováděna roční hodnocení plnění konvergenčních kritérií, na jejichž základě bude rozhodnuto o zapojení ČR do ERM II. Tento krok bude učiněn s přibližně tříletým předstihem před vstupem do eurozóny.

Aktualizovaná strategie nestanovuje termín zavedení eura. Toto rozhodnutí se odvine od vyřešení problémových míst, což je zejména stav veřejných financí a nízká pružnost trhu práce. Vláda se zavázala, že vyvine maximální reformní úsilí, aby tyto překážky byly odstraněny do konce volebního období.

 

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (2003)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 13. října 2003 č. 1026.

Text původní eurostrategie z r. 2003, která uváděla období 2009-2010 za vhodný termín, k němuž by česká ekonomika mohla být připravena k přijetí eura.

 

Euro Area Accession Strategy