Řídící orgány ECB

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 29. 4. 2020

Motivový obrázekŘídící struktura Evropské centrální banky je o poznání komplikovanější ve srovnání s organizačním uspořádáním národních centrálních bank. Je to dáno specifickým postavením ECB jako evropské nadnárodní instituce, jejíž rozhodovací mechanismy musejí brát v úvahu několik specifických okolností: zapojení členských zemí eurozóny do centralizovaného rozhodování o měnové politice eurozóny, zabezpečení provázanosti centralizovaného rozhodování s decentralizovaným prováděním měnové politiky, respektování vícerychlostního charakteru evropské měnové integrace.


VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada ECB (Executive Board) má šest členů. V jejím čele stojí prezident ECB. Dalšími funkčními pozicemi jsou viceprezident ECB a čtyři členové rady. Funkční období všech členů Výkonné rady je osmileté a nemůže být opakováno. Do svých funkcí jsou členové rady jmenováni rozhodnutím Evropské rady, které je přijímáno kvalifikovanou většinou.

Výkonná rada plní následující úkoly:

 • Připravuje zasedání Rady guvernérů.
 • Provádí měnovou politiku v eurozóně na základě rozhodnutí a obecných zásad přijatých Radou guvernérů. Při této činnosti dává nezbytné pokyny národním centrálním bankám států eurozóny.
 • Řídí běžnou činnost ECB.
 • Vykonává pravomoci, které jí svěřila Rada guvernérů. Mezi tyto pravomoci částečně spadá regulatorní činnost.

Řada dodatečných povinností se pojí s funkcí prezidenta ECB. Tato osoba předsedá všem řídícím orgánům ECB, při rovnosti hlasů je hlas prezidenta rozhodující. Prezident zastupuje ECB na mezinárodních fórech, vystupuje v Evropském parlamentu a účastní se jednání Rady EU při pojednávání otázek souvisejících s činnostmi Eurosystému.


RADA GUVERNÉRŮ

Rada guvernérů (Governing Council) je hlavním rozhodovacím orgánem ECB. Složena je z šesti členů Výkonné rady a z guvernérů všech národních centrálních bank států eurozóny. V měnových otázkách rozhoduje prostou většinou na základě principu jeden člen – jeden hlas. Překročí-li počet guvernérů limitní hodnotu 18, bude uplatňován specifický systém rotačního hlasování. Upřednostňovanou metodou je nicméně dosahování konsensu. Od guvernérů národních centrálních bank se očekává, že jednají svým jménem a v souladu se zájmem eurozóny. Rada guvernérů obvykle zasedá dvakrát za měsíc.

Rada guvernérů má následující pravomoci:

 • Přijímá obecné zásady a rozhodnutí nezbytná pro provádění činností, kterými byl pověřen Eurosystém.
 • Určuje měnovou politiku eurozóny, což zahrnuje rozhodování o zaměření měnové politiky, o výši základních úrokových sazeb a o vytváření měnových rezerv Eurosystému. Rada guvernérů přijímá obecné zásady pro provádění těchto rozhodnutí.

GENERÁLNÍ RADA

Generální rada (General Council) je pojímána jako orgán vytvořený na přechodnou dobu existence států EU, které nezavedly euro. Jejími stálými členy jsou prezident ECB, viceprezident ECB a guvernéři národních centrálních bank všech členských států EU. Zasedání Generální rady se mohou účastnit další členové Výkonné rady ECB, předseda Rady EU a jeden člen Evropské komise. Nemají však právo hlasovat. Jako pozorovatelé mohou být přítomni guvernéři centrálních bank ze zemí přistupujících k EU.

Generální rada přispívá k plnění úkolů, které před vznikem ECB zabezpečoval Evropský měnový institut. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • Shromažďování statistických informací.
 • Sestavování výroční zprávy ECB.
 • Stanovení pravidel potřebných pro standardizaci účtování a vykazování operací národních centrálních bank.
 • Přijímání opatření souvisejících se stanovením klíče pro upisování základního kapitálu ECB.
 • Přijímání pracovního řádu pro zaměstnance ECB.
 • Příprava podkladů pro neodvolatelné stanovení směnných kurzů měn členských států, na které se vztahuje výjimka pro zavedení eura. 

  

Prezidenti Evropské centrální banky
Wim Duisenberg  Jean-Claude Trichet  Mario Draghi  Christine Lagardeová 
Wim Duisenberg
1.6.1998 - 31.10.2003
 
Jean-Claude Trichet
1.11.2003 - 31.10.2011
 
Mario Draghi
1.11.2011 - 31.10.2019
 
Christine Lagardeová
1.11.2019 - 31.10.2027

Zdroj: Webové stránky European Central Bank.