Výhody pro podniky

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekPodnikový sektor může být považován za největšího příjemce trvalých výhod ze zavedení eura jako zákonné měny v české ekonomice. Zejména podniky s vysokým podílem zahraničně obchodních aktivit budou moci vyčíslovat nezanedbatelné úspory. Zvýší to stabilitu podnikání, které nebude zatěžováno často nepředvídatelnými kurzovými pohyby. Prostředí kurzové stability je hodnota, které si podnikový sektor cení více, než dočasných stimulačních efektů kurzových změn.


ODSTRANĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

Obchoduje-li firma se zahraničím, musí ve svém finančním plánování a rozhodování zvažovat dopady změn měnového kurzu. Čím delší je plánovací horizont, tím více nejistoty do současných rozhodnutí vnášejí nepředvídatelné výkyvy měnového kurzu, což staví podniky před nemalá rizika. Proti kurzovým rizikům se podniky mohou částečně zajišťovat u bankovních institucí, což je ale spojeno s dodatečnými náklady. V nevýhodě jsou malé firmy, které se obtížněji orientují v nabídce vhodných zajišťovacích nástrojů. Po zavedení eura tyto komplikace odpadnou, čímž se český podnikový sektor zbaví jedné konkurenční nevýhody oproti podnikům ze zemí eurozóny.

Zavedení eura samozřejmě neodstraní kurzové riziko vůči dolaru, který představuje neméně důležitou měnu v českém zahraničním obchodu. Lze nicméně očekávat, že zajišťování dolarového kurzového rizika bude levnější, neboť trh euro-dolar je likvidnější než trh koruna-dolar.


SNÍŽENÍ TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ

Přichází-li firma v obchodních vztazích často do styku se zahraniční měnou, vede si obvykle u své banky devizový účet. Používání tohoto účtu pro zahraniční platby bývá však dražší ve srovnání s poplatky za transakce v domácí měně. Po zavedení eura již nebude nutné tyto otázky řešit, neboť česká ekonomika se stane součástí rozsáhlého teritoria s jednotnou měnou. Euro je navíc významná regionální měna, používaná v obchodních vztazích na území ekonomicky a geograficky spjatém s eurozónou. S eurem jako domácí měnou se tedy dá obchodovat rovněž daleko za hranicemi eurozóny.

Zájem na zavedení eura mají zahraniční firmy, které podnikají na území České republiky nebo zamýšlejí zde podnikat. Jim jednotná měna spoří nemalé prostředky tím, že odpadá potřeba vedení dvojího účetnictví v českých korunách a eurech. Přehlednější se také stávají přeshraniční fúze mezi českými a zahraničními podnikatelskými subjekty.

Členství v eurozóně umožní plně realizovat výhody ze zapojení do Jednotného eurového platebního prostoru, označovaného zkratkou SEPA (Single Euro Payment Area). Tento projekt si klade za cíl provádět přeshraniční platební převody v eurech stejně snadno, bezpečně a za stejnou cenu jako je tomu u domácích plateb.


NIŽŠÍ ÚROKOVÉ SAZBY

Odstranění kurzového rizika po vstupu do eurozóny vedlo u některých členských zemí, jejichž měny byly zatíženy devalvační historií, k výraznému poklesu úrokových sazeb, což přispělo ke zlevnění podnikových úvěrů. V české ekonomice bude tento efekt méně významný vzhledem ke skutečnosti, že česká koruna si dlouhodobě udržovala pověst stabilní a důvěryhodné měny.

Poučný byl však vývoj během krizového období, v jehož průběhu se opětovně rozevřel vějíř úrokových sazeb. Z velké části k tomu došlo kvůli potížím vlád při obsluze svého dluhu. Rizikové přirážky za nadměrnou výši vládního dluhu byly pak přeneseny do vyšších sazeb u úvěrů poskytovaných podnikům. Tuto negativní vazbu mezi potížemi vládních financí a výpůjčními náklady podniků chce v eurozóně přetnout ambiciózní projekt bankovní unie.