Historie eura v datech

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 24. 10. 2017
 • doplnění údajů
 • doplnění údajů
 • doplnění údajů
 • doplnění údajů
 • doplnění údajů

1944

 • červenec: V americkém letovisku Bretton Woods byly položeny základy nového světového měnového řádu v čele s Mezinárodním měnovým fondem.

1950

 • září: Podepsána byla dohoda o založení Evropské platební unie.

1957

 • březen: Šest západoevropských států (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Západní Německo) podepsalo Římskou smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství.

1969

 • prosinec: Na zasedání Evropské rady v Haagu byl odsouhlasen záměr vytvořit do roku 1980 hospodářskou a měnovou unii.

1970

 • říjen: Zveřejněna byla závěrečná zpráva Wernerova výboru o dosažení hospodářské a měnové unie ve třech etapách.  

1972

 • duben: Na setkání guvernérů centrálních bank v Basileji byl dohodnut kurzový systém had v tunelu.       

1973

 • leden: Evropské hospodářské společenství se rozšířilo o Dánsko, Irsko a Velkou Británii.
 • březen: Americký dolar přešel na volné plování a ukončil brettonwoodskou éru pevných, avšak přizpůsobitelných kurzů.       

1979

 • březen: Evropský měnový systém zahájil oficiálně činnost.

1981

 • leden: Evropské hospodářské společenství se rozšířilo o Řecko.

1986

 • leden: Evropské hospodářské společenství se rozšířilo o Portugalsko a Španělsko.
 • únor: Přijat byl Jednotný evropský akt usilující o dobudování vnitřního trhu.

1988

 • červen: Na zasedání Evropské rady v Hannoveru byla ustavena Delorsova expertní skupina pověřená studiem plánu na etapovité dosažení hospodářské a měnové unie.

1989

 • duben: Zveřejněna byla Delorsova zpráva.
 • listopad: Padla Berlínská zeď jako symbol rozdělené Evropy. 

1990

 • říjen: Britská libra se zapojila do kurzového uspořádání ERM.
 • prosinec: V Římě byly zahájeny mezivládní konference o měnové a politické unii. 

1992

 • únor: Na zasedání Evropské rady v Maastrichtu byla podepsána Smlouva o Evropské unii, známá jako Maastrichtská smlouva.
 • červen: Maastrichtská smlouva byla těsným výsledkem zamítnuta v dánském referendu.
 • srpen: Vypukla krize Evropského měnového systému.
 • září: Itálie a Velká Británie pozastavily své členství v ERM.        

1993

 • červen: Na zasedání Evropské rady v Kodani byly zformulovány požadavky podmiňující vstup nových států do EU, známé jako kodaňská kritéria.
 • srpen: Pásma přípustných fluktuací ERM byla rozšířena na 15 % oběma směry od centrální parity.
 • listopad: Maastrichtská smlouva nabyla účinnost.

1994

 • leden: Ustavením Evropského měnového institutu hospodářská a měnová unie vstoupila do druhé etapy.

1995

 • leden: Evropská unie se rozšířila o Finsko, Rakousko a Švédsko.
 • prosinec: Na zasedání Evropské rady v Madridu byl pro budoucí společnou měnu vybrán název euro a zvolen byl scénář přechodu na euro.      

1997

 • červen: Na zasedání Evropské rady v Amsterodamu byl přijat Pakt stability a růstu a dohodnuty byly principy fungování ERM II. 

1998

 • květen: Na zasedání Evropské rady v Bruselu byli oznámeni zakládající členové eurozóny - Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko.
 • červen: Svých funkcí se ujala Evropská centrální banka, která nahradila Evropský měnový institut. 

1999

 • leden: Zahájena byla třetí etapa hospodářské a měnová unie s eurem existujícím prozatím jen v bezhotovostní podobě. Účinnost nabyl Pakt stability a růstu. Kurzový mechanismus ERM byl nahrazen mechanismem ERM II.
 • listopad: Spuštění clearingového systému TARGET2, který nahradil původní systém TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System).   

2000

 • březen: Evropská rada přijala Lisabonskou strategii.
 • září: Dánsko ve všelidovém hlasování odmítlo zavedení eura. 

2001

 • leden: Eurozóna se rozšířila o Řecko. 

2002

 • leden: Ukončeno bylo tříleté přechodné období a do oběhu začalo být zaváděno hotovostní euro.
 • únor: Ukončeno bylo období duálního oběhu a na území eurozóny se euro stalo jediným zákonným platidlem. Podepsána byla Nicejská smlouva. 

2003

 • červen: Pět testů britského ministerstva financí neprokázalo výhodnost eura pro Velkou Británii.
 • září: Švédsko ve všelidovém hlasování odmítlo zavedení eura.
 • listopad: Rada ECOFIN většinovým hlasováním zastavila s Francií a Německem proceduru při nadměrném schodku.  

2004

 • květen: Evropská unie se rozšířila o deset nových států – Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko.
 • červenec: Evropský soudní dvůr zrušil rozhodnutí Rady o zastavení EDP proti Francii a Německu.
 • říjen: Podepsána byla Smlouva o Ústavě pro Evropu, tzv. Evropská ústava.

2005

 • březen: Evropská rada přijala revidovanou Lisabonskou strategii. Rada a Komise dospěly k dohodě o reformě Paktu stability a růstu.

2006

 • duben: Konvergenční zprávy Komise a ECB nedoporučily vstup Litvy do eurozóny.

2007

 • leden: Eurozóna se rozšířila o Slovinsko. Evropská unie se rozšířila o Bulharsko a Rumunsko.
 • červen: Evropská rada se rozhodla opustit Evropskou ústavu a uzavřít novou mezivládní smlouvu.
 • prosinec: Vrcholní představitelé členských států EU podepsali Lisabonskou smlouvu. Pětice významných centrálních bank oznámila opatření přijatá za účelem snížení napětí na peněžních trzích.

2008

 • leden: Eurozóna se rozšířila o Kypr a Maltu.
 • září: Americká investiční banka Lehman Brothers požádala o ochranu před věřiteli.
 • říjen: Vypukla bankovní krize na Islandu.
 • listopad: Komise publikovala protikrizový Evropský plán hospodářského zotavení. Uzavřen byl nápravný program s Maďarskem s finančním krytím 20 mld. EUR.

2009

 • leden: Eurozóna se rozšířila o Slovensko. Uzavřen byl nápravný program s Lotyšskem s finančním krytím 7,5 mld. EUR.
 • únor: Larosièrova pracovní skupina prezentovala svá doporučení k nové evropské architektuře dohledových orgánů.
 • květen: Uzavřen byl nápravný program s Rumunskem s finančním krytím 20 mld. EUR.
 • červenec: Island podal přihlášku za člena Evropské unie.
 • prosinec: Účinnost nabyla Lisabonská smlouva reformující instituce Evropské unie a její fungování.

2010

 • květen: Přijat byl první nápravný program pro Řecko s finančním krytím 110 mld. EUR. Ministři Rady ECOFIN rozhodli o zřízení dočasných záchranných mechanismů EFSM a EFSF.
 • květen: Evropská centrální banka představila program nákupu cenných papírů (tzv. Securities Markets Programme).
 • červen: Evropská rada přijala dokument Evropa 2020.
 • září: Komise představila soubor legislativní návrhů na posílení ekonomické správy EU a eurozóny známý pod názvem šestibalíček.
 • říjen: Van Rompuyova pracovní skupina představila dokument Posílení ekonomické správy v EU.
 • listopad: Přijat byl nápravný program pro Irsko s finančním krytím 85 mld. EUR.
 • prosinec: Evropská rada souhlasila se zřízením ESM jako stálého nástroje na ochranu finanční stability eurozóny. Činnost zahájila Evropská rada pro systémová rizika.

2011

 • leden: Eurozóna se rozšířila o Estonsko. Zahájeno bylo první kolo evropského semestru. Činnost zahájily tři nové evropské regulatorní instituce EBA, EIOPA a ESMA.
 • březen: Vrcholní představitelé zemí eurozóny a šesti dalších členských států EU přijali Pakt euro plus.
 • květen: Přijat byl nápravný program pro Portugalsko s finančním krytím 78 mld. EUR.
 • červen: Evropská rada odsouhlasila navýšení garancí za půjčky z EFSF ze 440 na 780 mld. EUR.
 • červenec: Ministři Euroskupiny podepsali Smlouvu o zřízení Evropského stabilizačního mechanismu.
 • listopad: Komise publikovala konzultační studii o možnosti zavedení společných evropských obligací. Komise představila soubor právních norem k posílení fiskálního dohledu v eurozóně, známý pod názvem dvoubalíčk.
 • prosinec: Účinnost nabyl soubor právních norem známý pod názvem šestibalíček (six-pack). Členské země EU se dohodly na posílení zdrojů MMF o 200 mld. EUR.

2012

 • leden: Lotyšsko úspěšně zakončilo nápravný program.
 • únor: Komise publikovala první Zprávu o varovném mechanismu.
 • březen: Členské země EU s výjimkou České republiky a Velké Británie podepsaly Fiskální úmluvu. Přijat byl druhý nápravný program pro Řecko s finančním krytím 130 mld. EUR. Maďarsku bylo pozastaveno čerpání z Fondu soudržnosti ve výši 495 mil. EUR.
 • květen: Předseda Komise Barroso představil koncept bankovní unie.
 • červen: Prezident Evropské rady Van Rompuy představil zprávu Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. Evropská rada souhlasila s vytvořením jednotného bankovního dohledu.
 • červenec: Ministři Euroskupiny schválili pomoc pro španělské banky do výše 100 mld. EUR.
 • srpen: Evropská centrální banka rozhodla o novém programu nákupu vládních dluhopisů na sekundárním trhu (Outright Monetary Transactions), jehož cílem bylo zvýšení transmise měnové politiky.
 • říjen: Proběhla inaugurace Evropského stabilizačního mechanismu. Jedenáct členů eurozóny se rozhodlo pro zavedení daně z finančních transakcí.

2013

 • leden: Fiskální úmluva nabyla právní účinnost. Britský premiér Cameron přislíbil konání referenda o setrvání Velké Británie v EU.
 • duben: Přijat byl nápravný program pro Kypr s finančním krytím 10 mld. EUR.
 • květen: Účinnost nabyl soubor právních norem známý pod názvem dvojbalíček (two-pack).
 • červen: Euroskupina se dohodla na podmínkách přímé pomoci bankám z prostředků ESM.
 • červenec: Evropská unie se rozšířila o Chorvatsko.
 • říjen: Účinnost nabyly právní normy upravující jednotný mechanismus dohledu.
 • prosinec: Irsko a Španělsko ukončily své programy finanční pomoci. Ministři Rady ECOFIN dosáhli předběžné dohody o podobě jednotného mechanismu po řešení bankovních problémů.

2014

 • leden: Eurozóna se rozšířila o Lotyšsko.
 • květen: Portugalsko ukončilo nápravný program.
 • červen: Evropská centrální banka snížila depozitní sazbu pro banky ukládající přebytečnou likviditu poprvé do záporného pásma.
 • listopad: Činnost zahájil jednotný mechanismus dohledu tvořící jeden z pilířů bankovní unie.

2015

 • leden: Eurozóna se rozšířila o Litvu.V řeckých předčasných parlamentních volbách zvítězilo levicové uskupení Syriza s programem tvrdého odmítání reformních požadavků zahraničních věřitelů. Činnost zahájil Jednotný výbor pro řešení krizí.  
 • červen: Publikována byla zpráva pěti předsedů Dokončení evropské hospodářské a měnové unie. Řecko zavedlo omezení na pohyb kapitálu.
 • červenec: Účinnost nabyla legislativa upravující jednotný mechanismus pro řešení bankovních krizí. 
 • srpen: Přijat byl třetí nápravný program pro Řecko disponující finanční částkou do výše 86 mld. EUR.
 • prosinec: Ministři Rady ECOFIN dosáhli dohody o přechodném financování jednotného fondu pro řešení bankovních krizí.

2016

 • březen: Kypr zakončil nápravný program.
 • červen: Britští voliči v referendu rozhodli o vystoupení své země z Evropské unie.