Copyright © 2013, MF

Published

Stránky Ministerstva financí České republiky jsou chráněny autorskými právy Ministerstva financí a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění , kde podle ustanovení § 3 zákona č.121/2000 Sb. jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva ve veřejném zájmu.

Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek Ministerstva financí právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb.