Konference "Slovakia Euro Changeover"

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Vláda Slovenské republiky uspořádala ve spolupráci s Národní bankou Slovenska (NBS), Evropskou komisí (EK) a Evropskou centrální bankou (ECB) dne 22. září 2008 patrně nejvýznamnější konferenci na téma zavedení eura,  jaká kdy byla ve středoevropském regionu uspořádána. U příležitosti zavedení eura na Slovensku od 1. ledna 2009 se v Bratislavě sešli vrcholní představitelé uvedených institucí a řada dalších pozvaných hostů, aby diskutovali zavedení jednotné evropské měny na Slovensku z mnoha hledisek – nejen jako výrazný úspěch Slovenska dokazující jeho ekonomickou vyspělost, ale také ve světle dosavadních i budoucích technických opatření a ekonomických politik, které společně zajistí co nejhladší fungování eura. 

Ve vystoupeních premiéra SR Fica, guvernéra NBS Šramka či ministra financí SR Počiatka zaznělo, že úspěch Slovenska v podobě členství v eurozóně nepřišel sám od sebe. Nejenže vyžadoval splnění všech maastrichtských kritérií a náročnou technickou a komunikační přípravu, ale také nemalé úsilí v oblasti společenského a politického konsensu a spolupráce mezi všemi klíčovými domácími institucemi. Zároveň  si je politická reprezentace Slovenska plně vědoma, že den zavedení eura neznamená oslabení důrazu vlády na makroekonomickou stabilitu, rozpočtovou obezřetnost a nutnost pokračování strukturálních reforem. Naopak, tento důraz je nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo možné využívat všech výhod spojených se zavedením jednotné evropské měny. V podobném duchu vystoupil i prezident ECB Trichet a komisař EK Almunia , s hlavním důrazem na nutnost provádění takových národních ekonomických politik, které zajistí dlouhodobou udržitelnost makroekonomické stability na Slovensku.

Obrázek: Premiér SR Fico

 

Další část konference zejména dokumentovala vysokou míru konsensu a spolupráce všech zainteresovaných institucí a zájmových asociací při technických otázkách zavádění eura na Slovensku. Nejen, že byla na vrcholové úrovni uzavřena dohoda o mzdové zdrženlivosti mezi zaměstnavatelskými svazy a odbory, ale zaměstnanecké svazy samotné se zavázaly k tomu, že zavedení eura nezneužijí k neodůvodněnému růstu cen. Vystoupení v této části konference ilustrovala aktivní roli asociace měst a obcí, obchodní inspekce či svazu důchodců. Nejenže všechny tyto instituce vykonávají po své linii mnoho užitečné práce, ale zároveň těsně spolupracují s klíčovými hráči procesu zavedení eura na Slovensku – zplnomocněncem vlády SR pro zavedení eura I. Barátem a NBS.

Závěrečný blok konference se věnoval zkušenostem dosavadních členů eurozóny s fungováním eura a výhledu makroekonomických efektů zavedení eura na Slovensku. Vystoupení slovenských řečníků z ministerstva financí i komerčních bank ukázala, že Slovensko nepředpokládá vznik žádných výraznějších makroekonomických problémů způsobených zavedením eura. Za podmínek obezřetné rozpočtové politiky a pokračující orientace na strukturální reformy by se inflační diferenciál vůči eurozóně měl udržet v rozmezí do dvou procentních bodů, což nepředstavuje žádné výraznější  ohrožení makroekonomické stability Slovenska.