Národní plán zavedení eura

ilustrace

Národní plán zavedení eura

Národní plán vymezuje zásady, harmonogram a institucionální zajištění procesu zavedení eura. Vládou ČR byl přijat v dubnu 2007. První jeho část podává základní informace o technickém zabezpečení přechodu na jednotnou měnu euro. Druhá část rozpracovává úkoly v jednotlivých oblastech české ekonomiky.

Zprávy o plnění Národního plánu

Národní plán zavedení eura v ČR předjímá své průběžné aktualizace. S ohledem na nestanovený termín zavedení eura Národní koordinační skupina přijala rozhodnutí, že aktualizace Národního plánu budou prováděny formou Zpráv o plnění Národního plánu. Tyto vládní materiály člení aktivity vyvíjené v souvislosti s plněním Národního plánu na úkoly již zpracované a dále na prioritní úkoly ke zpracování v následujícím roce. Součástí materiálu jsou průběžně aktualizované matice úkolů Národního plánu podle jednotlivých pracovních skupin.

Zprávy o činnosti Národní koordinační skupiny

Vládní materiál Institucionální zajištění zavedení eura v ČR, schválený usnesením č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005, ukládá ministru financí pravidelně informovat vládu o činnosti Národní koordinační skupiny (NKS). Na tomto základě je pro členy vlády zpracovávána informace, která shrnuje práci NKS za uplynulé období. Při výběru svých aktivit NKS vychází z přístupu, že i bez znalosti termínu zavedení eura lze vykonávat četné přípravné práce, které jsou metodické povahy a nepředstavují neúčelné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů.